Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Isaya 22

1

Umthwalo?

2

Wena ogcwele imisindo, muzi oxokozelayo, dolobho elilentokozo, ababuleweyo bakho kababulawanga ngenkemba, kabafelanga empini.

3

Bonke ababusi bakho babaleke kanyekanye, babotshwe ngabatshoki, bonke abatholakala kuwe, babotshiwe kanyekanye, babaleke besuka khatshana.

4

Ngenxa yalokhu ngathi: Susani amehlo kimi; ungaphangisi ukungiduduza ngenxa yokuchitheka kwendodakazi yabantu bakithi.

5

Ngoba kulusuku lokusanganiseka.

6

IElamu.

7

Kuzakuthi-ke izigodi zakho ezikhethekileyo zigcwala izinqola, labagadi bamabhiza bazihlele lokuzihlela ngasesangweni.

8

Njalo yena uzakwembula isimbombozo sakoJuda; langalolosuku wena uzakhangela izikhali.

9

Njalo lizabona imikenke yomuzi kaDavida.

10

Lizabala izindlu zeJerusalema, lidilize izindlu ukuze liqinise umduli.

11

Lizakwenza ichibi.

12

Langalolosuku iNkosi uJehova wamabandla izamemezela ukulila.

13

Kodwa khangela, injabulo lokuthaba, ukubulawa kwenkomo, lokuhlatshwa kwezimvu, ukudliwa kwenyama, lokunathwa kwewayini; lathi : Asidleni sinathe, ngoba kusasa sizakufa.

14

Kodwa yamabandla yembula endlebeni zami, kutsho iNkosi uJehova wamabandla.

15

Itsho njalo iNkosi uJehova wamabandla: Hamba uye kulo umphathi, kuShebina, uthi :

16

Ulani lapha, njalo ulobani lapha, ukuthi uzigebhele ingcwaba lapha, ozigubhela indawo yokuhlala edwaleni?

17

Khangela, izakujikijela khatshana ngokujika kwendoda; izakugoqela ngoku ku goqela,

18

i ku thandele lokukuthandela eligoqelwayo; njengebhola izakuphosela elizweni elibanzi; lalapho uzafela, lalapho izinqola zodumo lwakho zizakuba lihlazo, olwendlu yenkosi yakho!

19

Njalo ngizakusunduza usuke esikhundleni sakho, ikuwise ekumeni kwakho.

20

Kuzakuthi-ke ngalolosuku ngibize inceku yami uEliyakhimi indodana kaHilikhiya;

21

ngizamgqokisa isigqoko sakho kubahlali beJerusalema lendlini yakoJuda.

22

Ngizabeka-ke isihluthulelo.

23

Ngizambethela njenge sikhonkwane endlini kayise.

24

Njalo bazaphanyeka phezu kwakhe udumo lonke lwendlu kayise, inzalo lembewu.

25

Ngalolosuku, itsho yamabandla, isikhonkwane.

Zulu Bible
Public Domain: No Info