Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Isaya 2

1

Ilizwi uIsaya indodana kaAmozi alibona ngoJuda leJerusalema.

2

Kuzakuthi-ke.

3

Lezizwe ezinengi zizahamba zithi: Wozani.

4

Njalo izakwahlulela phakathi kwezizwe, ikhuze abantu abanengi; njalo bazakhanda inkemba zabo.

5

Ndlu kaJakobe, wozani sihambe ekukhanyeni kweN.

6

Ngoba ubadelile abantu bakho, indlu kaJakobe, ngoba bagcwele okwempumalanga.

7

Lelizwe labo ligcwaliswe isiliva legolide, njalo kakulakuphela kwenqola zabo.

8

Lelizwe labo ligcwaliswe; bakhothamela imisebenzi yezandla zabo, lokho iminwe yabo ekwenzileyo.

9

Lomuntukazana uyakhothama; ngakho kawubaxoleli.

10

Ngena edwaleni, langenxa yodumo lobukhosi bayo.

11

Amehlo aziqhenyayo omuntu azakwehliselwa phansi.

12

Ngoba usuku lweN yamabandla luzakuba phezu kwakhe wonke ozigqajayo lozikhukhumezayo,

13

lumelane layo yonke imisedari yeLebhanoni emide lephakemeyo,

14

lumelane lazo zonke intaba ezinde,

15

lumelane lawo wonke umphotshongo ophakemeyo, lumelane lawo wonke umthangala obiyelweyo,

16

lumelane layo yonke imikhumbi yeTarshishi, lumelane layo yonke imifanekiso eloyisekayo.

17

Lokuziqhenya kwabantu kuzakhothanyiswa.

18

Lezithombe zizaphela du.

19

Bazangena-ke.

20

Ngalolosuku abazenzela zona uku zi khonza,

21

ukungena.

22

Lina phezani kumuntu; ngoba unakanwa kukuphi?

Zulu Bible
Public Domain: No Info