Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Isaya 19

1

Umthwalo incibilike phakathi kwawo.

2

Njalo ngizacija amaGibhithe amelane lamaGibhithe, ukuthi alwe, ngulowo lalowo emelene lomfowabo, langulowo lalowo emelene lomakhelwane wakhe, umuzi umelene lomuzi, umbuso umelene lombuso.

3

Lomoya wamaGibhithe uzathululwa phakathi kwawo, njalo ngizaginya icebo lawo; babesebebuza izithombe zawo, labathakathi, labalamadlozi, labalumbayo.

4

Sengizavalela amaGibhithe esandleni samakhosi alukhuni.

5

Lamanzi elwandle azacitsha.

6

Njalo bazakwala imifula, lezifudlana zeGibhithe zetshe zicitshe.

7

Imihlanga ezifuleni, emilonyeni yezifula, lakho konke okuhlanyelweyo kwezifula kuzakoma, kuphetshethwe, kungabe kusabakhona.

8

Njalo abagoli benhlanzi.

9

Labasebenzi ngefikalisi elicolekileyo labeluka okumhlophe bazakuba lenhloni.

10

Lezisekelo zayo zonke zizachotshozwa, lamadoda ayiziqatshwa azadana emphefumulweni.

11

Isibili, iziphathamandla zeZowani ziyizithutha?

12

Pho, bangaphi abahlakaniphileyo bakho? Yebo, ake bakutshele, kabakwazi lokho yamabandla ekucebileyo ngeGibhithe.

13

Iziphathamandla zeZowani, insika yezizwe zayo.

14

ithulule umoya ophambeneyo phakathi kwayo; baduhise iGibhithe ekuhlanzeni kwakhe.

15

Njalo kakuyikuba khona umsebenzi weGibhithe okungawenza inhloko kumbe umsila.

16

Ngalolosuku phezu kwayo.

17

Lelizwe lakoJuda lizakuba yisesabiso eGibhithe; wonke ozakhuluma ngalo uzakwethuka yena ngokwakhe ngenxa yecebo leN yamabandla elicebileyo imelene layo.

18

Ngalolosuku.

19

Ngalolosuku yeN emngceleni wayo.

20

Njalo izakuba yisibonakaliso ibe yibufakazi lomkhulu ozabakhulula.

21

LeN izakwaziwa kumaGibhithe; njalo amaGibhithe.

22

LeN izatshaya iGibhithe, itshaye ibuye isilise, ibasilise.

23

Ngalolosuku.

24

Ngalolosuku uIsrayeli uzakuba ngowesithathu leGibhithe leAsiriya, isibusiso phakathi komhlaba,

25

ezababusisa yamabandla isithi: Ibusisiwe iGibhithe abantu bami.

Zulu Bible
Public Domain: No Info