Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Isaya 18

1

Maye e lizwe ni,

2

elithuma izithunywa.

3

Lina lonke bahlali bomhlaba, lani elihlezi elizweni, bonani lapho kuphakanyiswa uphawu e zintab eni , lizwe lapho kuvuthelwa uphondo.

4

Ngoba yatsho njalo kimi: Ngizathula ngikhangele ngisendaweni yami emisiweyo, njengeyezi lamazolo ekutshiseni kwesivuno.

5

Ngoba mandulo kwesivuno, ihlumela seliphelele, lesithelo sesivini esingavuthwanga.

6

Zizatshiywa ndawonye, lenyamazana zonke zomhlaba zichithe ubusika phezu kwazo.

7

Ngalesosikhathi kuzalethwa isipho, siye endaweni yebizo leN yamabandla, intaba yeZiyoni.

Zulu Bible
Public Domain: No Info