Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Isaya 17

1

Umthwalo, kodwa ibe lunxiwa oludilikileyo.

2

Imizi yeAroweri.

3

Lenqaba, lensali yeSiriya; bazakuba njengodumo lwabantwana bakoIsrayeli, itsho yamabandla.

4

Kuzakuthi-ke ngalolosuku udumo lukaJakobe kwenyama yakhe kucakiswe.

5

Njalo kube njengomvuni.

6

Kodwa, itsho uNkulunkulu kaIsrayeli.

7

Ngalolosuku umuntu uzajolozela kuMenzi wakhe, lamehlo akhe akhangele koNgcwele kaIsrayeli.

8

Njalo kayikujolozela emalathini, umsebenzi wezandla zakhe.

9

Ngalolosuku imizi yabo eqinileyo izakuba njengegusu; njalo kuzakuba yincithakalo.

10

Ngoba umkhohliwe uNkulunkulu wosindiso lwakho; ngenxa yalokho uzahlanyela izithombo ezinhle, uyihlanyele ngamahlumela angejwayelekanga.

11

Ngosuku lokuhlanyela kwakho uzakwenza kuhlume, lekuseni wenze inhlanyelo yakho ikhuphe impoko; kodwaisivuno sizakuba yinqumbi ngosuku lomkhuhlane lobuhlungu obungelaphekiyo.

12

Yeka ukuhlokoma kwabantu abanengi abahlokoma!

13

Izizwe.

14

Ngesikhathi sokuhlwa, khangela-ke, ukuthuthumela, kungakasi ka se kho. Yiso isabelo sabasiphangayo lenkatho yabasihlaselayo.

Zulu Bible
Public Domain: No Info