Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IsiHlabelelo SeziHlabelelo 6

1

Siye ngaphi isithandwa sakho, wena omuhle phakathi kwabesifazana? Siphendukele ngaphi isithandwa sakho, ukuze sisidinge kanye lawe?

2

Isithandwa sami sehlele esivandeni saso.

3

Ngingowesithandwa sami, lesithandwa sami singesami.

4

Umuhle, mthandwa wami.

5

Susa amehlo akho kimi ngoba ayanginqoba. Inwele zakho zinjengomhlambi wembuzi zisehla eGileyadi.

6

Amazinyo akho anjengomhlambi wezimvukazi ezikhuphuka ekugezisweni, okuthi zonke zazo zizele amaphahla, njalo kungekho eyinyumba phakathi kwazo.

7

Inhlafuno zakho phakathi kweveyili lakho zinjengocezu lwepomegranati.

8

Kukhona izindlovukazi ezingamatshumi ayisithupha, labafazi abancane abangamatshumi ayisificaminwembili.

9

Linye ijuba lami.

10

Ngubani lo obonakala njengokusa?

11

Ngehlela esivandeni senkelo ukubona okuhlumayo esigodini.

12

Ngingakazi umphefumulo wami wangimisa e zinqol enizobukhosi zabantu bakithi.

13

Phenduka, phenduka, mShulami.

Zulu Bible
Public Domain: No Info