Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

UmShumayeli 4

1

Mina ngasengiphenduka.

2

Ngakho ngancoma abafileyo.

3

Yebo ungcono kulabo bobabili, ongakabi khona.

4

Ngasengibona mina wonke umtshikatshika lempumelelo yonke yomsebenzi, ngoba lokhu kungumhawu womuntu ovela kumakhelwane wakhe.

5

Isiphukuphuku sigoqa izandla zaso.

6

Singcono isandla.

7

Mina ngasengiphenduka ngabona ize ngaphansi kwelanga.

8

Kukhona oyedwa, njalo kakho owesibili, yebo kalamntwana kumbe umfowabo, njalo kakulakuphela komtshikatshika wakhe wonke, lelihlo lakhe kalisuthiswa yinotho.

9

Ababili bangcono kuloyedwa, ngoba balomvuzo omuhle ngokutshikatshika kwabo.

10

Ngoba uba besiwa omunye uzamvusa umngane wakhe; kodwa maye kuye oyedwa nxa esiwa, ngoba kungekho owesibili ongamvusa.

11

Futhi uba ababili belala ndawonye, ngakho balokukhudumala; kodwa ngoyedwa angakhudumala njani?

12

Njalo uba omunye engehlula oyedwa, ababili bazamelana laye.

13

Umfana ongumyanga ohlakaniphileyo.

14

Ngoba.

15

Ngabona bonke abaphilayo abahamba ngaphansi kwelanga, lomfana wesibili ozakuma esikhundleni sakhe.

16

Kakulasiphetho sabantu bonke, sabo bonke ababephambi kwabo, lalabo abeza emva kabayikuthokoza ngaye.

Zulu Bible
Public Domain: No Info