Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

UmShumayeli 11

1

Phosela isinkwa sakho phezu kobuso bamanzi.

2

Nika isabelo.

3

Uba amayezi egcwele izulu, aya li thululela emhlabeni; uba-ke isihlahla siwela ngeningizimu kumbe ngenyakatho, endaweni lapho isihlahla esiwela khona sizakuba khonapho.

4

Onanzelela umoya kayikuhlanyela, lalowo okhangela amayezi kayikuvuna.

5

Njengoba ungazi ukuthi iyini indlela yomoya.

6

Hlanyela inhlanyelo yakho ekuseni, lantambama ungaphumuzi isandla sakho; ngoba kawazi ukuthi yiyiphi ezaphumelela, le kumbe leyana.

7

Sibili, ukukhanya kumnandi; njalo kuhle emehlweni ukubona ilanga.

8

Kodwa uba umuntu ephila iminyaka eminengi, kathokoze ngayo yonke; kodwa kakhumbule lensuku zomnyama, ngoba zizakuba zinengi. Konke okuzayo kuyize.

9

Thokoza, jaha, ebutsheni bakho.

10

Ngakho susa ukudabuka enhliziyweni yakho, ukhuphe ububi enyameni yakho, ngoba ubutsha lobujaha buyize.

Zulu Bible
Public Domain: No Info