Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IzAga 8

1

Inhlakanipho kayimemezi yini?

2

Engqongeni yezindawo eziphakemeyo, ngasendleleni, phakathi kwezindlela kumi.

3

Eceleni kwamasango :

4

Kini, madoda, ngiyamemeza, lelizwi lami lisebantwaneni babantu.

5

Lina elingelalwazi; lani zithutha, qedisisani nge nhliziyo.

6

Zwanini, ngoba ngizakhuluma izinto zobukhosi.

7

Ngoba umlomo wami, lenkohlakalo iyisinengiso endebeni zami.

8

Wonke amazwi omlomo wami asekulungeni; kakukho okutshilekileyo.

9

Wonke aqondile kulowo oqedisisayo, alungile kulabo abathola ulwazi.

10

Yemukelani ukufundisa kwami, hatshi isiliva, lolwazi kulegolide elikhethekileyo.

11

Ngoba inhlakanipho ingcono.

12

Mina nhlakanipho ngihlala lokuqedisisa.

13

Ukwesaba iN KOSI.

14

Iseluleko ngesami.

15

Ngami amakhosi ayabusa.

16

Ngami iziphathamandla ziyabusa, lezikhulu, bonke abehluleli bomhlaba.

17

Mina ngiyathanda abangithandayo.

18

Inotho lodumo kukimi.

19

Isithelo sami singcono.

20

Ngihamba endleleni yokulunga, phakathi kwemikhondo yesahlulelo;

21

ukuthi ngenze abangithandayo badle ilifa lemfuyo; ngigcwalise iziphala zabo.

22

IN KOSI.

23

Ngamiswa kwasephakadeni.

24

Kungakabi khona izinziki, ingakabi khona imithombo enzima ngamanzi.

25

Intaba zingakamiswa.

26

Ingakawenzi umhlaba lemimango, lokuqala kwentuli zomhlaba.

27

Lapho ilungisa amazulu ngangikhonapho;

28

lapho imisa amayezi ngaphezulu; lapho iqinisa imithombo yenziki;

29

lapho imisela ulwandle;

30

khona ngangiseduze layo,

31

ngidlala.

32

Ngakho-ke, bantwana bami, ngizweni.

33

Zwanini ukulaya, lihlakaniphe.

34

Ubusisiwe umuntu, alinde insuku ngensuku emasangweni ami, alinde emigubazini yeminyango yami.

35

Ngoba ongitholayo, azuze umusa eNni.

36

Kodwa owona kimi.

Zulu Bible
Public Domain: No Info