Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IzAga 20

1

Iwayini.

2

Ukwesabeka kwenkosi kunjengokubhonga kwebhongo lesilwane.

3

Kuludumo emuntwini ukuyekela inkani.

4

Ngenxa yobusika ivila kaliyikulima.

5

Iseluleko enhliziyweni yomuntu si njeng amanzi azikileyo.

6

Inengi labantu limemezela, lowo lalowo ukulunga kwakhe?

7

Olungileyo uhamba ngobuqotho bakhe.

8

Inkosi ehlezi esihlalweni sesahlulelo.

9

Ngubani ongathi?

10

Amatshe ezilinganiso ezehlukeneyo, ama-efa ehlukeneyo, kuyisinengiso eNni, yebo kokubili.

11

Lomntwana uyazazisa ngezenzo zakhe, loba umsebenzi wakhe uhlanzekile kumbe loba uqotho.

12

Indlebe ezwayo lelihlo elibonayo.

13

Ungathandi ubuthongo, hlezi ube ngumyanga.

14

Kubi, kubi, kutsho umthengi; kodwa esehambile abesezincoma.

15

Kulegolide.

16

Thatha isembatho sakhe oyisibambiso sowemzini.

17

Isinkwa samanga simnandi emuntwini, kodwa emva kwalokho umlomo wakhe uzagcwaliswa ngokhethe.

18

Imicabango uyimisa ngeseluleko.

19

Ohambahamba enyeya wembula imfihlakalo.

20

Othuka uyise loba unina.

21

Ilifa li nga phangisiswa ekuqaleni.

22

Ungathi: Ngizaphindisela okubi.

23

Amatshe ezilinganiso ezehlukeneyo ayisinengiso eNni, lesikali esikhohlisayo kasilunganga.

24

Izinyathelo zomuntu zivela eNni; pho, umuntu angaqedisisa njani indlela yakhe?

25

Kungumjibila emuntwini ukuginya okungcwele.

26

Inkosi ehlakaniphileyo ihlakaza ababi.

27

Umphefumulo womuntu uyisibane seN KOSI.

28

Umusa leqiniso kuyayigcina inkosi.

29

Udumo lwejaha lungamandla alo, lobukhosi babadala yizimvu zekhanda.

30

Imivimvinya yenxeba ihlanza ububi.

Zulu Bible
Public Domain: No Info