Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IzAga 19

1

Umyanga ohamba ngobuqotho bakhe ungcono.

2

Futhi umphefumulo ongelalwazi kawulunganga, lophangisayo ngezinyawo uyona.

3

Ubuthutha bomuntu buphambula indlela yakhe.

4

Inotho yengeza abangane abanengi.

5

Umfakazi wamanga kayikuyekelwa engajeziswanga.

6

Banengi.

7

Bonke abazalwane bomyanga bayamzonda.

8

Ozuza ingqondo uthanda umphefumulo wakhe.

9

Umfakazi wamanga kayikuyekelwa engajeziswanga.

10

Ukutamasa.

11

Ukuqedisisa komuntu kuphuzisa ukuthukuthela kwakhe; lodumo lwakhe yikwedlula isiphambeko.

12

Ulaka lwenkosi lunjengokubhonga kwebhongo lesilwane.

13

Indodana eyisithutha iyincithakalo kayise.

14

Umuzi lenotho kuyilifa labobaba.

15

Ubuvila.

16

Ogcina umlayo ugcina umphefumulo wakhe.

17

Ozwela umyanga weboleka iN KOSI.

18

Laya indodana yakho kuselethemba.

19

Ololaka olukhulu uzathwala inhlawulo; ngoba nxa u m ophula uzabe lokhu uqhubeka ukwenza.

20

Lalela izeluleko, wemukele imfundiso, ukuze uhlakaniphe ekucineni kwakho.

21

Kulamacebo amanengi enhliziyweni yomuntu.

22

Isiloyiso somuntu ngumusa wakhe, njalo umyanga ungcono kulomuntu wamanga.

23

Ukuyesaba kungokwempilo.

24

Ivila lifihla isandla salo, njalo kaliyikusibuyisela emlonyeni walo.

25

Tshaya.

26

Ochitha uyise, axotshe unina, uyindodana ethelela inhloni ilethe ihlazo.

27

Yekela, ndodana yami, ukulalela ukulaywa, ukuphambuka emazwini olwazi.

28

Umfakazi omubi udelela isahlulelo, lomlomo wabakhohlakeleyo uginya ububi.

29

Izahlulelo zilungiselwe izideleli.

Zulu Bible
Public Domain: No Info