Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IzAga 14

1

Wonke owesifazana ohlakaniphileyo.

2

Ohamba.

3

Emlonyeni wesithutha kulentonga yokuzigqaja.

4

Lapho okungekho izinkabi khona umkolo uhlanzekile, kodwa kulesivuno esinengi ngamandla enkabi.

5

Umfakazi othembekileyo kaqambi amanga.

6

Odelelayo udinga inhlakanipho, kodwa kayikho.

7

Suka phambi komuntu oyisithutha, nxa ungayikunanzelela kuyeindebe zolwazi.

8

Inhlakanipho yokhaliphileyo yikuqedisisa indlela yakhe, kodwa ubuthutha bezithutha buyinkohliso.

9

Izithutha.

10

Inhliziyo iyazi ukubaba kwayo ngokwayo, lowemzini kahlanganyeli lentokozo yayo.

11

Indlu yabakhohlakeleyo izachithwa.

12

Kukhona indlela ebonakala ilungile emuntwini.

13

Lekuhlekeni inhliziyo isebuhlungwini, lokuphela kwaleyontokozo.

14

Ohlehlela nyovane ngenhliziyo uzasutha ngezindlela zakhe, kodwa umuntu olungileyo uzasuthangaye ngokwakhe.

15

Ongelalwazi ukholwa lonke ilizwi, kodwa olengqondo unanzelela ukuhamba kwakhe.

16

Ohlakaniphileyo uyesaba.

17

Ophangisa ukuthukuthela wenza ubuthutha, lomuntu wamacebo amabi uzazondwa.

18

Abangelalwazi badla ilifa lobuthutha, kodwa abakhaliphileyo bazathwala umqhele wolwazi.

19

Ababi bakhothama phambi kwabalungileyo, labakhohlakeleyo emasangweni abalungileyo.

20

Umyanga uzondwa langumakhelwane wakhe, kodwa abathanda onothileyo banengi.

21

Odelela umakhelwane wakhe uyona.

22

Kabaduhi yini abaceba okubi.

23

Kumtshikatshika wonke kulenzuzo, kodwa inkulumo yendebe ibanga inswelo kuphela.

24

Umqhele wabahlakaniphileyo uyinotho yabo; ubuthutha bezithutha buyibuthutha.

25

Umfakazi oqinisileyo uyophula imiphefumulo, kodwa ophafuza amanga ungumkhohlisi.

26

Ekuyesabeni kulethemba eliqinileyo, labantwana bakhe bazakuba lesiphephelo.

27

Ukuyesaba kungumthombo wempilo.

28

Lusebunengini babantu udumo lwenkosi, kodwa kusekuswelekeni kwabantu ukuchitheka kombusi.

29

Ophuza ukuthukuthela ulokuqedisisa okukhulu, kodwa ophangisa ukuzonda ukhulisa ubuthutha.

30

Inhliziyo ephilileyo.

31

Ocindezela umyanga uthuka.

32

Okhohlakeleyo uwiswa ebubini bakhe.

33

Inhlakanipho ihlala enhliziyweni yoqedisisayo.

34

Ukulunga kuphakamisa isizwe, kodwa isono silihlazo ebantwini.

35

Umusa wenkosi usencekwini ehlakaniphileyo.

Zulu Bible
Public Domain: No Info