Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IzAga 13

1

Indodana ehlakaniphileyo ilalelaukulaya kukayise, kodwa isideleli kasilaleli ukukhuzwa.

2

Umuntu uzakudla okuhle okuvela esithelweni somlomo.

3

Olondoloza umlomo wakhe ugcina umphefumulo wakhe.

4

Umphefumulo wevila uyafisa, kodwa kakulalutho.

5

Olungileyo uyalizonda ilizwi lamanga; kodwa omubi uzenza abe levumba, uthelela ihlazo.

6

Ukulunga kulinda.

7

Kukhona ozitshaya onothileyo, kanti kalalutho.

8

Inhlawulo yempilo yomuntu yinotho yakhe.

9

Ukukhanya kwabalungileyo kuyathokoza.

10

Ukuzigqaja kuveza ingxabano kuphela, kodwa inhlakanipho ikwabalulekiweyo.

11

Inotho etholakalangokuyize izaphunguka, kodwa obuthelela ngesandla uya y andisa.

12

Ithemba eliphuzayo ligulisa inhliziyo, kodwa isifiso esizayo.

13

Odelela.

14

Imfundiso yohlakaniphileyo ingumthombo wempilo.

15

Ukuqedisisa okuhle, kodwa indlela yabaphambukayo ilukhuni.

16

Wonke ohlakaniphileyo wenza ngolwazi, kodwa isithutha sichaya ubuthutha.

17

Isithunywa esikhohlakeleyo siwela ebubini, kodwa isithunywa esithembekileyo.

18

Ubuyanga lehlazo ngokwalowo.

19

Isifiso esenziweyo simnandi emphefumulweni, kodwa kuyisinengiso ezithutheni ukuphenduka ebubini.

20

Ohamba labahlakaniphileyo uzahlakanipha, kodwa umngane wezithutha uzakuba mubi.

21

Ububi buzazingela izoni.

22

Olungileyo uzabenza abantwana babantwana badle ilifa.

23

Ukudla okunengi.

24

Ogodla uswazi lwakhe uzonda indodana yakhe.

25

Olungileyo uyadla kuze kusuthe umphefumulo wakhe, kodwa isisu sabakhohlakeleyo sizaswela.

Zulu Bible
Public Domain: No Info