Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Eksodusi 28

1

Wena-ke sondeza kuwe uAroni umnewenu lamadodana akhe kanye laye.

2

Umenzele-ke uAroni umnewenu izembatho ezingcwele, ezobukhosi lezokucecisa.

3

Wena-ke khuluma labo bonke abahlakaniphileyo ngenhliziyo, ukuze benze izembatho zikaAroni zokumehlukanisela ukungisebenzela njengompristi.

4

Lalezi yizembatho abazazenza; isembatho sesifuba; bamenzele uAroni umnewenu izembatho ezingcwele, lezamadodana akhe, ukuze angisebenzele njengompristi.

5

Bona-ke kabathathe igolide lokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu lelembu elicolekileyo kakhulu.

6

Basebesenza i-efodi ngegolide.

7

Sizakuba lezichibi ezimbili zamahlombe, zihlangane emaceleni aso womabili, ukuze sihlanganiswe.

8

Ibhanti elelukwe ngobungcitshi le-efodi lakhe, elikuye, lizakuba njengomsebenzi walo, liyinto yinye, ngegolide, okuluhlaza okwesibhakabhaka, lokuyibubende, lokubomvu, lelembu elicolekileyo lentambo ephothiweyo.

9

Njalo uzathatha amatshe amabili ama-onikse, ubaze kuwo amabizo amadodana kaIsrayeli,

10

ayisithupha kumabizo awo phezu kwelinye ilitshe, lamabizo ayisithupha aseleyo phezu kwelinye ilitshe, njengokuzalwa kwawo.

11

Njengomsebenzi wombazi wamatshe, njengokubazwa kwendandatho elophawu, uzawabaza amatshe womabili, ngamabizo amadodana kaIsrayeli, uwenze amiswe ezisekelweni zegolide ezitshiliweyo.

12

Njalo uzabeka amatshe womabili ezichibini zamahlombe ze-efodi, amatshe esikhumbuzo ebantwaneni bakoIsrayeli; loAroni uzathwala amabizo abo emahlombe akhe womabili phambi kweN KOSI.

13

Wenze lezisekelo ezitshiliweyo zegolide,

14

lamaketane amabili egolide elicwengekileyo, uwenze ukuthi abe njengamagoda, umsebenzi ophothiweyo, amaketane aphothiweyo uwabophele ezisekelweni ezitshiliweyo zegolide.

15

Ubususenza isembatho sesifuba sokwahlulela, lokuyibubende, lokubomvu, langelembu elicolekileyo lentambo ephothiweyo uzasenza.

16

Kasilingane inhlangothi zozine, siphindwe kabili, ubude baso bube yikwelulwa kweminwe, lobubanzi baso bube yikwelulwa kweminwe.

17

Njalo uhlele kuso inhlelo zamatshe, imizila emine yamatshe; umzila wesardiyusi, itopazi le-emeraldi, umzila wokuqala.

18

lomzila wesibili ube lerubi, isafire, lendayimana,

19

lomzila wesithathu ube lejasinte, i-agate, le-ametiste,

20

lomzila wesine ube lebherule, le-onikse, lejaspi; amatshe la azasekelwa ngegolide ezisekelweni zawo ezitshiliweyo.

21

Lamatshe azakuba lamabizo amadodana kaIsrayeli, alitshumi lambili, lamabizo awo; njengokubazwa kwendandatho elophawu, yilelo lalelo lebizo lalo; azakuba ngawezizwe ezilitshumi lambili.

22

Wenze-ke esembathweni sesifuba amaketane aphothiweyo omsebenzi wegoda egolide elicwengekileyo,

23

wenze futhi phezu kwesembatho sesifuba amasongo amabili egolide, uwafake amasongo amabili emaceleni womabili esembatho sesifuba.

24

Ufake amaketaneamabili egolide aphothiweyo emasongweni amabili emaceleni esembatho sesifuba;

25

kodwa izihloko zombili zamaketanewomabili aphothiweyo uzifake ezisekelweni ezimbili ezitshiliweyo, uzibeke ezichibini ze-efodi, phambili kwayo kanye.

26

Uzakwenza njalo amasongo amabili egolide, uwafake emaceleni womabili esembatho sesifuba, emphethweni waso ongaphakathi kwe-efodi.

27

Wenze futhi amasongo amabili egolide, uwafake ezichibini ezimbili ze-efodi, ngaphansi ngaphambili kwaso, eduze kokuhlangana kwazo, phezu kwebhanti elelukwe ngobungcitshi le-efodi.

28

Bazabophela-ke isembatho sesifuba ngamasongo aso emasongweni e-efodi ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, ukuze sibe phezu kwebhanti elelukwe ngobungcitshi, njalo isembatho sesifuba singakhumuki e-efodini.

29

Njalo uAroni uzathwala amabizo abantwana bakoIsrayeli esembathweni sesifuba sokwahlulela phezu kwenhliziyo yakhe, nxa engena e ndaw eni engcwele, kube yisikhumbuzo phambi kweN njalonjalo.

30

Uzafaka-ke esembathweni sesifuba sokwahlulela iUrimi leThumimi.

31

Uzakwenza ibhatshi lonke le-efodi ngokuluhlaza okwesibhakabhaka;

32

njalo sibe lesikhala sekhanda ngaphakathi kwaso, isikhala sibe lomphetho osizingelezeleyo, umsebenzi owelukiweyo, sibe njengesikhala sebhatshi lensimbi, ukuze singadabuki.

33

Lemiphethweni yaso wenze amapomegranati ngokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu, emiphethweni yaso osizingelezeleyo, lamabhera egolide phakathi kwawo asizingelezeleyo,

34

ibhera legolide lepomegranati, ibhera legolide lepomegranati, emiphethweni yebhatshi kuzingelezele.

35

UAroni kasembathele-ke ukukhonza, lokukhenceza kwaso kuzwakale lapho engena e ndaw eni engcwele phambi kweN, lalapho ephuma, ukuze angafi.

36

Uzakwenza njalo incence ngegolide elicwengekileyo.

37

Uyifake phezu kwentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, ukuze ibe phezu kweqhiye, ibe ngaphambili kweqhiye.

38

Izakuba sebunzini likaAroni, ukuze uAroni athwale ububi bezinto ezingcwele.

39

Uzakweluka njalo isigqoko ngelembu elicolekileyo kakhulu elilamabala.

40

Wenzele-ke amadodana kaAroni.

41

Umgqokise zona uAroni umnewenu lamadodana akhe kanye laye, ubagcobe, ubehlukanise, ubangcwelise ukuze bangisebenzele njengabapristi.

42

Ubenzele labokabhudula bangaphansi belembu elicolekileyo okusibekela inyama yobunqunu, aqale ekhalweni afike emathangazini;

43

njalo uAroni lamadodana akhe bawagqoke lapho bengena ethenteni lenhlangano kumbe lapho besondela elathini ukukhonza e ndaw eni engcwele kuye lakuyo inzalo yakhe emva kwakhe.

Zulu Bible
Public Domain: No Info