Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Eksodusi 23

1

Ungawuphathi umbiko wamanga.

2

Ungalandeli abanengi ngezinto ezimbi.

3

Lomyanga ungamzweli ecaleni lakhe.

4

Uba uhlangana lenkabi yesitha sakho loba ubabhemi waso kuduha, uzakubuyisela lokukubuyisela kuso.

5

Uba ubona ubabhemi walowo okuzondayo elele ngaphansi komthwalo wakhe, uyekele ukumkhulula, uzamkhulula lokumkhulula laye.

6

Kawuyikuphambula ukwahlulelwa komyanga wakho ecaleni lakhe.

7

Bana khatshana lendaba yamanga.

8

Njalo kawuyikwemukela isivalamlomo, ngoba isivalamlomo siphumputhekisa ababonayo, sonakalise amazwi abalungileyo.

9

Futhi kawuyikumcindezela owezizwe; ngoba lina liyayazi imizwa yowezizwe, ngoba lalingabezizwe elizweni leGibhithe.

10

Njalo iminyaka eyisithupha uzahlanyela isiqinti sakho, ubuthe isivuno saso.

11

Kodwa ngowesikhombisa uzasilalukisa sibe lifusi, ukuze abayanga besizwe sakho badle, lalokho okuseleyo inyamazana zeganga zikudle. Wenze njalo ngesivini sakho lemihlwathi yakho.

12

Insuku eziyisithupha uzakwenza umsebenzi wakho, njalo ngosuku lwesikhombisa uphumule, ukuze kuphumule inkabi yakho labobabhemi bakho, kuvuselele-ke indodana yencekukazi yakho lowezizweni.

13

Lezintweni zonke esengizitshilo kini qaphelani.

14

Kathathu.

15

Umkhosi wesinkwa esingelamvubelo uzawugcina.

16

Lomkhosi wesivuno, lapho usubuthile umsebenzi wakho ensimini.

17

Kathathu ngomnyaka bonke abesilisa bakho bazabonakala phambi kweNkosi uJehova.

18

Kawuyikunikela igazi lomhlatshelo wami kanye lesinkwa esilemvubelo. Lamafutha omkhosi wami angalali kuze kuse.

19

Ikhethelo lezithelo zokuqala zensimu yakho uzaliletha endlini yeN uNkulunkulu wakho.

20

Khangela, ngithuma ingilosi phambi kwakho ukuze ikulondoloze endleleni, ikuse endaweni engiyilungisileyo.

21

Uqaphele phambi kwayo, ulalele ilizwi layo; ungayicunuli; ngoba ibizo lami liphakathi kwayo.

22

Kodwa uba ulalela lokulalela ilizwi layo, wenze konke engikutshoyo, sengizakuba yisitha sezitha zakho, ngiphambane labaphambana lawe.

23

Ngoba ingilosi yami izahamba phambi kwakho. Njalo ngizababhubhisa.

24

Ungakhothameli onkulunkulu babo, ungabakhonzi, ungenzi njengemisebenzi yabo.

25

Lizakhonza-ke uNkulunkulu wenu.

26

Kakuyikuba khona okuphunzayo lokuyinyumba elizweni lakho.

27

Ngizathumela ukwesabeka kwami phambi kwakho, ngenze izitha zakho zonke zikunike isiphundu.

28

Ngizathumela olonyovu phambi kwakho abazaxotsha amaHivi, amaKhanani lamaHethi phambi kwakho.

29

Kangiyikubaxotsha phambi kwakho ngomnyaka owodwa, hlezi ilizwe libe ngamanxiwa, lenyamazana zeganga zikwandele.

30

Ngizabaxotsha phambi kwakho kancinyane kancinyane, uze wande, udle ilifa lelizwe.

31

Njalo ngizamisa imingcele yakho; uzabaxotsha phambi kwakho.

32

Ungenzi isivumelwano labo labonkulunkulu babo.

33

Kabayikuhlala elizweni lakho, hlezi bakwenze ukuthi wone kimi; uba ukhonza onkulunkulu babo, ngeqiniso kuzakuba yisifu kuwe.

Zulu Bible
Public Domain: No Info