Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Eksodusi 21

1

Lezi yizahlulelo ozazibeka-ke phambi kwabo.

2

Uba uthenga isigqili esingumHebheru, sizasebenza iminyaka eyisithupha, kodwa ngowesikhombisa sizaphuma sikhululekile ngesihle.

3

Uba safika sisodwa, sizaphuma sisodwa; uba sithethe, umkaso uzaphuma laso.

4

Uba inkosi yaso yasinika umfazi, asizalele amadodana kumbe amadodakazi, umfazi labantwana bakhe bazakuba ngabenkosi yakhe, njalo sizaphuma sisodwa.

5

Kodwa uba isigqili sisitsho lokutsho ukuthi : Ngiyayithanda inkosi yami, umkami labantwana bami, kangiyikuphuma ngikhululekile;

6

inkosi yaso izasiletha kubahlulel, siyisebenzele-ke kuze kube nininini.

7

Njalo uba umuntu ethengisa indodakazi yakhe ukuze ibe yisigqilikazi.

8

Uba singayithokozisi inkosi yaso ezimisele sona, izasenza sihlengwe; kayiyikuba lamandla okusithengisa esizweni semzini, njengoba esiphethe ngenkohliso.

9

Kodwa uba esimisela indodana yayo, izakwenza kuso njengelungelo lamadodakazi.

10

Uba ezithathela omunye, ukudla kwaso, isigubuzelo saso lokuhlala kwaso ndawonye kayiyikukunciphisa.

11

Kodwa uba ingasenzeli lezizinto ezintathu, sizaphuma ngesihle ngaphandle kwemali.

12

Otshaya umuntu aze afe, uzabulawa lokubulawa.

13

Kodwa uba ebenga m cathamelanga.

14

Kodwa uba umuntu esukela umakhelwane wakhe ambulale ngobuqili.

15

Otshaya uyise kumbe unina, uzabulawa lokubulawa.

16

Loweba umuntu, uzabulawa lokubulawa.

17

Othuka uyise kumbe unina, uzabulawa lokubulawa.

18

Njalo nxa amadoda esilwa, enye itshaye enye ngelitshe kumbe ngenqindi, kodwa ingafi kodwa ilale embhedeni,

19

uba ilulama itotobe phandle ngodondolo lwayo, leyo e yi tshayileyo izakhululwa. Kodwa izahlawulela isikhathi sokungasebenzi kwayo, izayelaphisa lokuyelaphisa.

20

Uba-ke umuntu etshaya isigqili sakhe kumbe isigqilikazi sakhe ngenduku size sife ngaphansi kwesandla sakhe, sizaphindiselwa lokuphindiselwa.

21

Kanti nxa silulama usuku kumbe insuku ezimbili, kayikuphindiselwa, ngoba siyimali yakhe.

22

Njalo nxa amadoda esilwa, atshaye owesifazana okhulelweyo aze aphume umntwana wakhe, kodwa kungelangozi yokufa, izahlawuliswa lokuhlawuliswa, njengokubeka kwendoda yomfazi phezu kwayo, izahlawula.

23

Kodwa uba kulengozi yokufa, uzanika umphefumulo ngomphefumulo,

24

ilihlo ngelihlo, izinyo ngezinyo, isandla ngesandla, unyawo ngonyawo,

25

ukutshiswa ngokutshiswa, inxeba ngenxeba, umvimvinya ngomvimvinya.

26

Uba-ke umuntu etshaya ilihlo lesigqili sakhe kumbe ilihlo lesigqilikazi sakhe alibulale, uzasiyekela sihambe sikhululekile ngenxa yelihlo laso.

27

Uba-ke etshaya izinyo lesigqili kumbe izinyo lesigqilikazi likhumuke, uzasiyekela sihambe sikhululekile ngenxa yezinyo laso.

28

Njalo uba inkabi ihlaba owesilisa kumbe owesifazana abesesifa, inkabi izakhandwa lokukhandwa ngamatshe, lenyama yayo ingadliwa; kodwa umnininkabi uzayekelwa.

29

Kodwa uba inkabi ibijwayele ukuhlaba mandulo, njalo kufakaziwe kumniniyo, kodwa engayilondolozanga, ibisibulala owesilisa kumbe owesifazana, leyonkabi izakhandwa ngamatshe, lomniniyo laye abulawe.

30

Uba inhlawulo ibekwa phezu kwakhe, uzanika imbadalo yokuhlengwa komphefumulo wakhe, njengakho konke okubekwe phezu kwakhe.

31

Loba ihlaba indodana kumbe ihlaba indodakazi, kuzakwenziwa kuye njengomthetho lo.

32

Nxa inkabi ihlaba inceku kumbe incekukazi, uzanika amashekeli esiliva angamatshumi amathathu.

33

Njalo uba umuntu evula umgodi, loba uba umuntu egebha umgodi angawusibekeli, kuwele kuwo inkabi kumbe ubabhemi,

34

umninimgodi uzahlawula, abuyisele imali kumniniyo, kodwa efileyo izakuba ngeyakhe.

35

Njalo uba inkabi yomuntu ilimaza inkabi yomakhelwane wakhe ize ife, bazathengisa inkabi ephilayo, behlukaniselane imali yayo, behlukaniselane efileyo futhi.

36

Kumbe uba kusaziwa ukuthi inkabi ibijwayele ukuhlaba mandulo, kodwa umniniyo engayilondolozanga, uzabhadala lokubhadala inkabi ngenkabi, kodwa efileyo izakuba ngeyakhe.

Zulu Bible
Public Domain: No Info