Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

AmaHubo 84

1

Athandeka kangakanani!

2

Umphefumulo wami uyalangatha.

3

Intaka layo iyathola indlu.

4

Babusisiwe abahlala endlini yakho.

5

Ubusisiwe umuntu omandla akhe akuwe, okukhona imigwaqo emikhulu enhliziyweni yabo.

6

Abadabula isihotsha seBaka basenza sibe ngumthombo; yebo, insewula.

7

Bahamba besuka emandleni besiya emandleni.

8

N Nkulunkulu wamabandla, zwana umkhuleko wami, ubeke indlebe, Nkulunkulu kaJakobe. Sela.

9

Nkulunkulu.

10

Ngoba usuku emagumeni akho lungcono kulenkulungwane. Ngikhetha ukuba sembundwini womnyango endlini kaNkulunkulu wami kulokuhlala emathenteni enkohlakalo.

11

Ngoba uNkulunkulu ililanga.

12

N yamabandla, ubusisiwe umuntu othemba kuwe.

Zulu Bible
Public Domain: No Info