Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

AmaHubo 83

1

Nkulunkulu, ungazithuleli.

2

Ngoba, khangela, izitha zakho ziyaxokozela.

3

Benzela abantu bakho iseluleko sobuqili.

4

Bathi: Wozani, sibaqume, lebizo likaIsrayeli lingabe lisakhunjulwa.

5

Ngoba bacebisana nganhliziyonye;

6

amathente eEdoma;

7

iGebali;

8

iAshuri layo isizihlanganise labo.

9

Yenza kubo njengeMidiyani.

10

Babhubhela eEndori.

11

Yenza zona izikhulu zabo zibe njengoOrebi,

12

abathi: Kasizithathele.

13

Nkulunkulu wami, benze babe njengokuhwithwayo,

14

njengomlilo utshisa ihlathi.

15

Ngokunjalo baxotshe.

16

Gcwalisa ubuso babo ngehlazo, ukuze balidinge ibizo lakho, N.

17

Kababe lenhloni bethuke kuze kube nininini.

18

Ukuze bazi.

Zulu Bible
Public Domain: No Info