Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

AmaHubo 81

1

Hlabelani kakhulu kuNkulunkulu amandla ethu.

2

Thathani ingoma, lilethe isigujana.

3

Vuthelani uphondo.

4

Ngoba lokho kuyisimiso kuIsrayeli, umthetho kaNkulunkulu kaJakobe.

5

Wakumisa kwaba yibufakazi.

6

Ngasusa ihlombe lakhe.

7

Wakhala usenhluphekweni, ngakukhulula.

8

Zwana, sizwe sami.

9

Kakungabi khona phakathi kwakho unkulunkulu wezizweni.

10

Mina ngiyiN, uNkulunkulu wakho, owakwenyusa usuka elizweni leGibhithe.

11

Kodwa abantu bami kabalilalelanga ilizwi lami; loIsrayeli kavumelananga lami.

12

Ngakho ngabanikela enkanini yenhliziyo yabo.

13

Kungathi abantu bami bebengangilalela!

14

Masinyane bengingazehlisela phansi izitha zabo, ngiphendulele isandla sami kwabamelene labo.

15

Abayizondayo bangatshotshobala phambi kwayo ngokuzenzisa, kodwa isikhathi sabo besizakuba phakade.

16

Wayezabondla ngamanono engqoloyi; njalo bengizakusuthisa ngoluju oluvela edwaleni.

Zulu Bible
Public Domain: No Info