Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

AmaHubo 80

1

Melusi kaIsrayeli, beka indlebe, okhokhela uJosefa.

2

Phambi kukaEfrayimi loBhenjamini loManase.

3

Siphendule, Nkulunkulu.

4

N Nkulunkulu wamabandla?

5

Ubenze badla isinkwa sezinyembezi.

6

Usenza sibe yingxabano kubomakhelwane bethu, lezitha zethu ziyahlekisana ngathi .

7

Siphendule, Nkulunkulu wamabandla, wenze ubuso bakho bukhanye, ngakho sizasindiswa.

8

Waliletha ivini livela eGibhithe.

9

Walungisa indawophambi kwalo, wagxilisa impande zalo, laze lagcwala umhlaba.

10

Izintaba zembeswa ngomthunzi walo, lezingatsha zalo zi njenge misedari kaNkulunkulu.

11

Lanabisela ingatsha zalo elwandle.

12

Uyibhobozeleni imiduli yalo?

13

Ingulube yasehlathini iyalihlikiza.

14

Nkulunkulu wamabandla, akubuyele,

15

ngitsho isivini isandla sakho sokunene esasihlanyelayo, lendodana .

16

Sitshisiwe ngomlilo.

17

Isandla sakho kasibe phezu komuntu .

18

Ngakho kasiyikubuyela emuva sisuke kuwe; sivuselele, khona sizabiza ibizo lakho.

19

N, Nkulunkulu wamabandla, siphendule, wenze ubuso bakho bukhanye, ngakho sizasindiswa.

Zulu Bible
Public Domain: No Info