Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

AmaHubo 75

1

Siyakubonga, Nkulunkulu, siyabonga, ukuthi ibizo lakho liseduze, iyalandisa imisebenzi yakho emangalisayo.

2

Lapho ngisemukela isikhathi esimisiweyo.

3

Umhlaba labo bonke abakhileyo kuwo kuncibilikile.

4

Ngathi kwabayiziwula: Lingabi yiziwula.

5

Lingaphakamiseli phezulu uphondo lwenu, li nga khulum ingentamo.

6

Ngoba ukuphakanyiswa kakuveli empumalanga kumbe entshonalanga njalo hatshi enkangala.

7

Kodwa uNkulunkulu ungumahluleli.

8

Ngoba esandleni seN KOSI.

9

Kodwa mina ngizatshumayela njalonjalo, ngihlabele indumiso kuNkulunkulu kaJakobe.

10

Njalo zonke impondo zababi ngizaziquma.

Zulu Bible
Public Domain: No Info