Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

AmaHubo 57

1

Ngihawukela, Nkulunkulu, ngihawukela.

2

Ngizakhala kuNkulunkulu oPhezukonke, kuNkulunkulu ongiphelelisela khona.

3

Uzathumela esemazulwini, angisindise.

4

Umphefumulo.

5

Phakama ngaphezu kwamazulu, Nkulunkulu; ubukhosi bakho bube phezu komhlaba wonke.

6

Balungisele izinyathelo zami imbule; bawele phakathi kwalo. Sela.

7

Inhliziyo yami iqinisiwe, Nkulunkulu, inhliziyo yami iqinisiwe. Ngizahlabelela ngihube indumiso.

8

Vuka! Ngizavusa ukusa.

9

Ngizakudumisa phakathi kwabantu, Nkosi, ngihlabelele kuwe phakathi kwezizwe.

10

Ngoba umusa wakho mkhulu kuze kube semazulwini, leqiniso lakho kuze kube semayezini.

11

Phakama ngaphezu kwamazulu, Nkulunkulu; ubukhosi bakho bube phezu komhlaba wonke.

Zulu Bible
Public Domain: No Info