Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

AmaHubo 29

1

Inikeni iN, lina madodana abalamandla, inikeni udumo lamandla.

2

Inikeni iN KOSI.

3

Ilizwi leN liphezu kwamanzi; uNkulunkulu wenkazimulo uyaduma.

4

Ilizwi leN lilamandla, ilizwi leN lilobukhosi.

5

Ilizwi leN lephula imisedari, yebo, yephula imisedari yeLebhanoni.

6

Yenza yona-ke iqolotshe njengethole.

7

Ilizwi leN lidabula amalangabi omlilo.

8

Ilizwi leN lizamazamisa inkangala, izamazamisa inkangala yeKadeshi.

9

Ilizwi leN lizalisa izimpala, lihlubule amahlathi; lethempelini layo konke kuthi: Udumo.

10

UJehova uhlezi phezu kukazamcolo.

11

izanika abantu bayo amandla; ibusise abantu bayo ngokuthula.

Zulu Bible
Public Domain: No Info