Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

AmaHubo 11

1

Ngithembela eNni.

2

Ngoba, khangela, ababi bayagobisa idandili.

3

Nxa izisekelo zidilizwa?

4

IN KOSI, inkophe zayo ziyahlola, abantwana babantu.

5

iyamhlola olungileyo, kodwa omubi lothanda ubudlwangudlwangu, umphefumulo wayo uyamzonda.

6

Uzanisa phezu kwababi imijibila, umlilo, lesolufa.

7

Ngoba ilungile iN, iyathanda ukulunga.

Zulu Bible
Public Domain: No Info