Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

AmaHubo 108

1

Inhliziyo yami iqinile, Nkulunkulu. Ngizahlabelela ngitshotshe, ngitsho udumo lwami!

2

Vukani gubhu lwezintambo lechacho! Ngizavusa ukusa.

3

Ngizakudumisa, N, phakathi kwabantu, ngihlabele indumiso kuwe phakathi kwezizwe.

4

Ngoba umusa wakho mkhulu phezu kwamazulu.

5

Phakama, Nkulunkulu, ngaphezu kwamazulu, lobukhosi bakho phezu komhlaba wonke.

6

Ukuze abathandekayo bakho bakhululwe; sindisa nge sandla sakho sokunene, ungiphendule.

7

UNkulunkulu ukhulumile ebungcweleni bakhe. Ngizathaba, ngiyabe iShekema, ngilinganise isihotsha seSukothi.

8

Ngeyami iGileyadi, ngowami uManase, loEfrayimi ungamandla ekhanda lami, uJuda ungumnikumthetho wami.

9

UMowabi ungumganu wami wokugezela; phezu kukaEdoma ngizaphosela inyathela lami; mayelana lami, wena Filisti, memeza ngokunqoba.

10

Ngubani ozangisa emzini oqinileyo? Ngubani ozangiholela eEdoma?

11

Kawusilahlanga yini, Nkulunkulu; kawuphumanga, Nkulunkulu, lamabutho ethu?

12

Siphe usizo ekuhlupheni, ngoba luyize uncedo lomuntu.

13

KuNkulunkulu sizakwenza ngobuqhawe, ngoba yena uzanyathelela phansi izitha zethu.

Zulu Bible
Public Domain: No Info