Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele
← 103

AmaHubo 104

105 →
1

Bonga iN, mphefumulo wami.

2

Ozembesa ngokukhanya njengesembatho.

3

Owabeka imijabo.

4

Owenza izingilosi zakhe zibe yimimoya.

5

Wamisa umhlaba phezu kwezisekelo zawo.

6

Wawugubuzela ngokujula njengesembatho; amanzi ema phezu kwezintaba.

7

Ekukhuzeni kwakho abaleka;

8

- zenyuka izintaba, zehla izihotsha.

9

Wamisa.

10

Othumela imithombo ezihotsheni, yahamba phakathi kwezintaba.

11

Yanathisa yonke inyamazana yeganga.

12

Inyoni zamazulu zakhela emaceleni ayo, zizwakalisa ilizwi ziphakathi kwezingatsha.

13

Uthelela izintaba.

14

Umilisela izifuyo utshani,

15

lewayini.

16

Ziyasutha.

17

Lapho inyoni ezakhela khona izidleke; ingabuzane, izihlahla zefiri ziyindlu yalo.

18

Intaba eziphakemeyo zingezamagogo.

19

Inyanga wayenzela izikhathi ezimisiweyo.

20

Wenza umnyama, kube sebusuku.

21

Izilwane ezintsha.

22

Ilanga liphuma, zibuthane, zilale ezikhundleni zazo.

23

Umuntu uphuma.

24

Minengi kangakanani imisebenzi yakho, N! Yonke uyenze ngenhlakanipho.

25

Lolulwandle olukhulu lolubanzi.

26

Kuhamba khona imikhumbi, uLeviyathani.

27

Zonke lezi zilindele kuwe.

28

Uyazinika, zibuthe; uvula isandla sakho, zisuthe okuhle.

29

Ufihla ubuso bakho, zikhathazeke.

30

Uthumela umoya wakho, zidalwe; wenze bube butsha ubuso bomhlaba.

31

Udumo lweN ka lum e kuze kube nininini; kayithokoze ngemisebenzi yayo.

32

Ikhangela umhlaba, uthuthumele.

33

Ngizahlabelela ngisaphila.

34

Ukuzindla kwami ngaye kuzakuba mnandi; mina ngizathokoza eNni.

35

Izoni kaziqedwe emhlabeni, kungabe kusaba khona ababi!

Zulu Bible
Public Domain: No Info