Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Jobe 38

1

yasimphendula uJobe:

2

Ngubani lo ofiphaza iseluleko ngamazwi angelalwazi?

3

Bopha-ke ukhalo lwakho njengendoda.

4

Wawungaphi? Tshono uba usazi ukuqedisisa.

5

Ngubani owabeka izilinganiso zawo?

6

Izisekelo zawo zamiswa phezu kwani? Kumbe ngubani owabeka ilitshe lawo lengonsi,

7

lapho inkanyezi zokusa?

8

Kumbe ngubaniowavalela ulwandle ngezivalo,

9

lapho ngimisa iyezi laba yisembatho salo?

10

Njalo ngaluqumela isimiso,

11

ngathi: Uzafika kuze kube lapha, kodwa ungedluli, lalapha kuzamelana lokuzigqaja kwamagagasi akho.

12

Kusukela ensukwini zakho walawula ukusa yini, wenza ukudabuka kokusa ukuthi kwazi indawo yakho,

13

ukuthi kubambe imiphetho yomhlaba, ukuze kuthintithe ababi kuwo?

14

Kuyaguquka njengebumba lophawu lokunamathisela, kuzimisa njengesembatho.

15

Lakwababi ukukhanya kwabo kuyagodlwa.

16

Usungenile emithonjeni yolwandle yini, wahamba usiya le lale ekudingeni inziki?

17

Amasango okufa wawembulelwa yini?

18

Uqedisisile yini kuze kube sebubanzini bomhlaba? Tshono uba ukwazi konke.

19

Ingaphi indlela laphookuhlala khonaukukhanya? Lomnyama, ingaphi indawo yawo,

20

ukuze ukuse emngceleni wakho, lokuthi uqedisise izindlela zomuzi wakho?

21

Uyazi, ngoba wawusuzelwe, lenani lensuku zakho likhulu.

22

Usungenile eziphaleni zeliqhwa elikhithikileyo yini, wabona iziphala zesiqhotho,

23

engizigodle kuze kube yisikhathi sokuhlupheka, kuze kube lusuku lokulwa lolwempi?

24

Ingaphi indlela laphoukukhanya okwabiwa khona , umoya wempumalanga ohlakazeka khonaemhlabeni?

25

Ngubani owehlukanisela impophoma indlela yamanzi, lendlela yombane wemidumo,

26

ukuthi line emhlabeni laphookungelamuntu khona , enkangala okungelamuntu kuyo,

27

ukusuthisa inkangala legwadule, lokuhlumisa ukuphuma kotshani?

28

Izulu liloyise yini, kumbe ngubani owazala amathonsi amazolo?

29

Ungqwaqwane waphuma esiswini sikabani? Njalo ngubani owazala iliqhwa lamazulu?

30

Amanzi afihlakele njengelitshe, lobuso bokujula bujiyile.

31

Ungazibopha yini izibopho?

32

Ungakhupha yini izinkanyezi ngesikhathi sazo? Ungakhokhela yini iBhere kanye labantwana balo?

33

Uyazazi yini izimiso zamazulu, kumbe ungamisa umbuso wazo emhlabeni?

34

Ungaphakamisela yini ilizwi lakho emayezini, ukuthi ubunengi bamanzi bukusibekele?

35

Ungathuma yini imibane ukuthi ihambe, ithi kuwe: Khangela, si lapha ?

36

Ngubani owabeka inhlakanipho?

37

Ngubani ongabala amayezi ngenhlakanipho? Njalo ngubani ongalalisa imbodlela zamazulu,

38

lapho uthuli luqina lube yizigaqa, lamagade anamathelane?

39

Ungasizingelela yini isilwane ukudla, kumbe usuthise ukulamba kwezilwane ezintsha,

40

lapho zicathame emihomeni, zihlala esikhundleni ukuthi zicathame?

41

Ngubani olungisela iwabayi ukudla kwalo, lapho amaphuphu alo ekhala kuNkulunkulu, ezulazula ngoba kungelakudla?

Zulu Bible
Public Domain: No Info