Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Nehemiya 9

1

Ngosuku lwamatshumi amabili lane lwaleyonyanga.

2

Inzalo yakoIsrayeli yasizehlukanisa labo bonke abezizweni; basebesima bavuma izono zabo lobubi baboyise.

3

Basebesukuma endaweni yabo yokuma.

4

Lezikhwelweni zamaLevi kwakumi oJeshuwa, uKenani; bamemeza ngelizwi elikhulu eNni uNkulunkulu wabo.

5

AmaLevi, oJeshuwa.

6

Nguwe oywena wedwa.

7

Wena uyuNkulunkulu, owakhetha uAbrama wamkhupha eUri yamaKhaladiya;

8

wafica inhliziyo yakhe ithembekile phambi kwakho.

9

Wabona ukuhlupheka kwabobaba eGibhithe,

10

wenza izibonakaliso lezimangaliso kuFaro lakuzo zonke inceku zakhe lakubo bonke abantu belizwe lakhe.

11

Wehlukanisa ulwandle phambi kwabo ukuze bachaphe phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo.

12

Wasubakhokhela ngensika yeyezi emini langensika yomlilo ebusuku ukubakhanyisela indlela abazahamba ngayo.

13

Wehlela phezu kwentaba yeSinayi, wakhuluma labo usemazulwini,

14

wabazisa isabatha lakho elingcwele, wabalaya imilayo, lezimiso, lomthetho, ngesandla sikaMozisi inceku yakho.

15

Wabanika isinkwa esivela emazulwini ekulambeni kwabo.

16

Kodwa bona labobaba baziphatha ngokuzigqaja.

17

Yebo, bala ukulalela, kabakhumbulanga izimangaliso zakho owazenza kubo.

18

Lalapho sebezenzele ithole elibunjwe ngokuncibilikisa bathi: Lo nguNkulunkulu wakho, owakwenyusa eGibhithe,

19

kodwa wena ngezihawu zakho ezinengi kawubatshiyanga enkangala.

20

Wabanika umoya wakho omuhle ukubafundisa.

21

Yebo, iminyaka engamatshumi amane wabondla enkangala, kabaswelanga lutho.

22

Wasebanika imibuso lezizwe, wababela kwaze kwaba semagumbini.

23

Wandisa abantwana babo njengenkanyezi zamazulu, wabangenisa elizweni owawutshele oyise ukuthi bazangena badle ilifa lalo.

24

Sebengenile abantwana babo badla ilifa lelizwe.

25

Basebethumba imizi ebiyelweyo, lelizwe elivundileyo.

26

Kube kanti kabalalelanga, bakuvukela wena.

27

Ngakho wabanikela esandleni sezitha zabo ezabahluphayo.

28

Kodwa sebephumulile benza okubi futhi phambi kwakho; ngakho wabatshiya esandleni sezitha zabo zaze zababusa; sebebuyile bakhala kuwe, wena wezwa usemazulwini.

29

Wafakaza umelene labo ukuze ubenze babuyele emlayweni wakho; kube kanti bona baziphatha ngokuzigqaja, kabayilalelanga imilayo yakho.

30

Wababekezelela iminyaka eminengi, wafakaza umelene labo ngomoya wakho.

31

Kanti ngezisa zakho ezinengi.

32

Ngakho khathesi, Nkulunkulu wethu, uNkulunkulu omkhulu, olamandla lowesabekayo.

33

Kodwa ubulungile mayelana lakho konke okusehleleyo, ngoba wenzile ngokuqonda.

34

Lamakhosi ethu, iziphathamandla zethu, abapristi bethu, labobaba bethu kabawenzanga umlayo wakho, kabalalelanga imithetho yakho lezifakazelo zakho owazifakaza umelene labo.

35

Ngoba bona kabakukhonzanga embusweni wabo.

36

Khangela, siyizigqili lamuhla, yebo, ilizwe owalinika obaba ukuthi badle isithelo salo lokuhle kwalo, khangela, siyizigqili kulo.

37

Njalo isivuno salo lisandisela amakhosi owabeke phezu kwethu ngenxa yezono zethu; njalo abusa phezu kwemizimba yethu laphezu kwezifuyo zethu ngokwentando yawo; sesisesizini olukhulu.

38

Langenxa yakho konke lokhu senza isivumelwanoesiqinileyo, sisibhala; iziphathamandla zethu, amaLevi ethu, abapristi bethu, basebefaka uphawu phezu kwaso.

Zulu Bible
Public Domain: No Info