Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

2 IziKronike 29

1

UHezekhiya waba yinkosi eleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu; wabusa iminyaka engamatshumi amabili lesificamunwemunye eJerusalema.

2

Wasesenza okuqondileyo emehlweni eN njengokwenza konke kukaDavida uyise.

3

Yena, ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe ngenyanga yokuqala, wavula iminyango yendlu yeN, wayilungisa.

4

Wasengenisa abapristi lamaLevi, wababuthanisa egumeni elingasempumalanga.

5

Wasesithi kubo: Ngilalelani, maLevi; khathesi zingcweliseni, njalo lingcwelise indlu yeN uNkulunkulu waboyihlo, likhuphe ingcekeza endaweni engcwele.

6

Ngoba obaba babephambukile, benza okubi emehlweni eN uNkulunkulu wethu, bayitshiya, baphendula ubuso babo bebususa endaweni yokuhlala yeN, bafulathela.

7

Bavala leminyango yekhulusi, bacitsha izibane, kabatshisanga impepha, kabanikelanga umnikelo wokutshiswa kuNkulunkulu kaIsrayeli endaweni engcwele.

8

Ngakho ulaka lweN lwaba phezu kukaJuda leJerusalema, yabanikela evalweni.

9

Ngoba khangelani, obaba bawile ngenkemba, lamadodana ethu lamadodakazi ethu labomkethu basekuthunjweni ngenxa yalokhu.

10

Khathesi kusenhliziyweni yami.

11

Madodana ami, khathesi lingonwabi, ngoba ilikhethile ukuthi lime phambi kwayo, liyikhonze, libe zinceku zayo labatshisi bempepha.

12

Asesukuma amaLevi, oMahathi indodana kaAmasayi;

13

lemadodaneni kaElizafani oShimiri loJehiyeli;

14

lemadodaneni kaHemani.

15

Basebebuthanisa abafowabo, bazingcwelisa, beza njengomlayo wenkosi ngamazwi kaJehova.

16

Abapristi basebengena ngaphakathi kwendlu yeN uku yi hlanza, bakhupha konke ukungcola abakuthola ethempelini leN egumeni lendlu yeN; lamaLevi akuthatha, akukhuphela esifuleni iKidroni ngaphandle.

17

Basebeqala ukungcwelisa ngolokuqala lwenyanga yokuqala, njalo ngosuku lwesificaminwembili lwenyanga bafika ekhulusini leN; bangcwelisa indlu yeN ngensuku eziyisificaminwembili; kwathi ngosuku lwetshumi lesithupha lwenyanga yokuqala baqeda.

18

Basebengena phakathi kuHezekhiya inkosi bathi: Se siyihlanzile yonke indlu yeN, lelathi lomnikelo wokutshiswa, lezitsha zalo zonke, letafula lezinkwa zokubukiswa, lezitsha zalo zonke.

19

Lazo zonke izitsha inkosi uAhazi eyayizilahlile ekubuseni kwayo, esiphambekweni sayo, sizilungisile sazingcwelisa, khangela-ke, ziphambi kwelathi leN.

20

UHezekhiya inkosi wasevuka ngovivi, wabuthanisa izinduna zomuzi, wenyukela endlini kaJehova.

21

Basebeletha amajongosi ayisikhombisa lenqama eziyisikhombisa lamawundlu ayisikhombisa. Wasesithi emadodaneni kaAroni, abapristi, a ku nikele phezu kwelathi leN.

22

Basebehlaba izinkabi, labapristi bemukela igazi balifafaza elathini; bahlaba lezinqama bafafaza igazi elathini; bahlaba lamawundlu bafafaza igazi elathini.

23

Basebesondeza impongo zomnikelo wesono phambi kwenkosi lebandla, babeka izandla zabo phezu kwazo.

24

Abapristi basebezihlaba, benza ukubuyisana ngegazi lazo phezu kwelathi ukwenzela uIsrayeli wonke inhlawulo yokuthula. Ngoba inkosi yalaya: Umnikelo wokutshiswa lomnikelo wesono ngokaIsrayeli wonke.

25

Wasebeka amaLevi endlini kaJehova elensimbi ezincencethayo, lezigubhu zezintambo, njalo lamachacho; ngoba lumlayo wawungesandla sikaJehova ngesandla sabaprofethi bakhe.

26

LamaLevi ema elezinto zokuhlabelela zikaDavida.

27

UHezekhiya waselaya ukunikela umnikelo wokutshiswa phezu kwelathi; kwathi ngesikhathi umnikelo wokutshiswa uqalisa, ingoma yeN yaqalisa kanye lezimpondo, langezandla zezinto zokuhlabelela zikaDavida inkosi yakoIsrayeli.

28

Lebandla lonke lakhonza, labahlabeleli bahlabelela, labakhalisi bempondo bakhalisa; konke lokhu, kwaze kwaphela umnikelo wokutshiswa.

29

Lekupheleleni kokunikela inkosi labo bonke abatholakala layo bakhothama bakhonza.

30

Khona uHezekhiya inkosi leziphathamandla bathi kumaLevi kawayidumise ngamazwi kaDavida lakaAsafi umboni.

31

UHezekhiya wasephendula wathi: Selizehlukanisele iN; sondelani lilethe imihlatshelo leminikelo yokubonga endlini yeN KOSI.

32

Lenani leminikelo yokutshiswa ibandla elayilethayo lalizinkunzi ezingamatshumi ayisikhombisa, inqama ezilikhulu, amawundlu angamakhulu amabili; konke lokhu kwakungokomnikelo wokutshiswa eNni.

33

Izinto ezazingcwelisiwe kwakuzinkunzi ezingamakhulu ayisithupha lezimvu ezizinkulungwane ezintathu.

34

Kodwa abapristi babebalutshwana, okokuthi babengelakho ukuhlinza yonke iminikelo yokutshiswa; ngakho abafowabo amaLevi babancedisa.

35

Leminikelo yokutshiswa layo yayiminengi, lamahwahwa eminikelo yokuthula. Ngokunjalo inkonzo yendlu yeN yamiswa.

36

UHezekhiya labantu bonke basebethokoza ngalokho uNkulunkulu ayekulungisele abantu, ngoba into yahle yenzeka.

Zulu Bible
Public Domain: No Info