Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

2 IziKronike 12

1

Kwasekusithi uRehobhowamu eseqinise umbuso, eseziqinisile.

2

Kwasekusithi ngomnyaka wesihlanu wenkosi uRehobhowamu, uShishaki inkosi yeGibhithe wenyuka wamelana leJerusalema, ngoba babephambukile eNni,

3

elezinqola ezingamakhulu alitshumi lambili labagadi bamabhiza abazinkulungwane ezingamatshumi ayisithupha; labantu babengelakubalwa abeza laye bephuma eGibhithe, amaLibiya.

4

Wasethumba imizi ebiyelweyo eyayingeyakoJuda weza eJerusalema.

5

UShemaya umprofethi wasefika kuRehobhowamu.

6

Iziphathamandla zakoIsrayeli kanye lenkosi basebezithoba.

7

isibona ukuthi bazithobile.

8

Kodwa bazakuba zinceku zakhe ukuze bazi inkonzo yami lenkonzo yemibuso yamazwe.

9

Ngakho uShishaki inkosi yeGibhithe wenyukela eJerusalema, wathatha okuligugu kwendlu kaJehova lokuligugu kwendlu yenkosi.

10

Inkosi uRehobhowamu yasisenza izihlangu zethusi endaweni yazo, ya zi nikela ngaphansi kwesandla senduna zabalindi ababegcina umnyango wendlu yenkosi.

11

Kwasekusithi lapho inkosi ingena endlini kaJehova bafika abalindi bezithwele, bazibuyisela ekamelweni labalindi.

12

Isizithobile, ulaka lweN lwaphenduka lwasuka kuyo ukuze inga yi bhubhisi ngokuphelelelyo; futhi lakoJuda kwakulezinto ezinhle.

13

Inkosi uRehobhowamu yasiziqinisa eJerusalema, yabusa.

14

Wasesenza okubi ngoba engalungisanga inhliziyo yakhe ukudinga iN.

15

Lendaba zikaRehobhowamu, lezimpi zikaRehobhowamu loJerobhowamu zonke izinsuku?

16

URehobhowamu waselala laboyise, wangcwatshelwa emzini kaDavida. UAbhiya indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

Zulu Bible
Public Domain: No Info