Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

1 IziKronike 8

1

UBhenjamini wasezala uBhela izibulo lakhe, uAshibeli owesibili,

2

uNoha owesine, loRafa owesihlanu.

3

Njalo uBhela wayelamadodana: OAdari loGera loAbhihudi

4

loAbishuwa loNamani

5

loGera loShefufani loHuramu.

6

Lala ngamadodana kaEhudi; lezi zinhloko zaboyise zabahlali beGeba;

7

loNamani; yena wabathumba; wasezala oUza loAhihudi.

8

UShaharayimi wasezala abantwanaelizweni lakoMowabi, esebaxotshile; oHushimi loBahara babengomkakhe.

9

Wasezala kuHodeshi umkakhe oJobabi loZibiya loMesha loMalikamu

10

loJewuzi loSakiya loMirima. Laba babengamadodana akhe, izinhloko zaboyise.

11

KuHushimi wasezala oAbitubi loEliphahali.

12

Amadodana kaEliphahali: OEberi, loMishamu, loShemedi owakha iOno,

13

loBeriya, loShema,

14

loAhiyo, uShashaki, loJeremothi,

15

loZebhadiya, loAradi, loEderi,

16

loMikayeli, loIshipa, loJoha, amadodana kaBeriya.

17

LoZebhadiya, loMeshulamu, loHiziki, loHeberi,

18

loIshmerayi, loIziliya, loJobabi, amadodana kaEliphahali.

19

LoJakimi, loZikiri, loZabidi,

20

loEliyenayi, loZilethayi, loEliyeli,

21

loAdaya, loBeraya, loShimirathi, amadodana kaShimeyi.

22

LoIshipani, loEberi, loEliyeli,

23

loAbidoni, loZikiri, loHanani,

24

loHananiya, loElamu, loAnithothiya,

25

loIfideya, loPenuweli, amadodana kaShashaki.

26

LoShamisherayi, loShekariya, loAthaliya,

27

loJahareshiya, loEliya, loZikiri, amadodana kaJerohamu.

28

Laba babezinhloko zaboyise, izinhloko ngezizukulwana zabo; laba bahlala eJerusalema.

29

EGibeyoni.

30

Lendodana yakhe, izibulo lakhe, nguAbhidoni, loZuri, loKishi, loBhali, loNadabi,

31

loGedori, loAhiyo, loZekeri.

32

UMikilothi wasezala uShimeya. Lalaba babehlala maqondana labafowabo eJerusalema, kanye labafowabo.

33

UNeri.

34

Njalo indodana kaJonathani yayinguMeribi-Bhali; uMeribi-Bhali wasezala uMika.

35

Njalo amadodana kaMika: OPithoni loMeleki loTareya loAhazi.

36

UAhazi wasezala uJehoyada; uJehoyada wasezala oAlemethi loAzimavethi loZimri; uZimri wasezala uMoza;

37

uMoza wasezala uBineya; uRafa wayey indodana yakhe, uEleyasa indodana yakhe, uAzeli indodana yakhe.

38

Njalo uAzeli wayelamadodana ayisithupha; lala ngamabizo awo: OAzirikamu, uBhokeru, loIshmayeli, loSheyariya, loObhadiya, loHanani. Wonke la ngamadodana kaAzeli.

39

Njalo amadodana kaEsheki umfowabo: OUlamu izibulo lakhe, uJewushi eyesibili, loElifeleti eyesithathu.

40

Njalo amadodana kaUlamu ayengamadoda, amaqhawe alamandla, anyathela idandili, elamadodana amanengi lamadodana amadodana, ikhulu lamatshumi amahlanu. Bonke laba babengabantwana bakoBhenjamini.

Zulu Bible
Public Domain: No Info