Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

2 AmaKhosi 5

1

Njalo uNamani induna yebutho lenkosi yeSiriya wayengumuntu omkhulu phambi kwenkosi yakhe, lohloniphekayo, ngoba ngaye uJehova wayenikile iSiriya ukukhululwa. Njalo lindoda yayiliqhawe elilamandla, kodwayaying umlephero.

2

Njalo amaSiriya ayephumile nga maviyo athumba intombazana elizweni lakoIsrayeli, eyayi simaphambi komkaNamani.

3

Yasisithi enkosikazini yayo: Sengathi inkosi yami ingaba phambi komprofethi oseSamariya; khona ubezayiphilisa kubulephero bayo.

4

Wasengena watshela inkosi yakhe esithi: Intombazana evela elizweni lakoIsrayeli itsho ukuthi lokuthi.

5

Inkosi yeSiriya yasisithi: Suka, uhambe, ngizathumela incwadi enkosini yakoIsrayeli. Wasehamba wathatha esandleni sakhe amathalenta esiliva alitshumi lenhlamvu zegolide.

6

Waseletha incwadi enkosini yakoIsrayeli isithi: Khathesi-ke, lapho le incwadi isifikile kuwe, khangela, ngithume kuwe uNamani inceku yami ukuze umphilise kubulephero bakhe.

7

Kwasekusithi inkosi yakoIsrayeli isiyibalile leyoncwadi.

8

Kwasekusithi lapho uElisha umuntu kaNkulunkulu esizwa ukuthi inkosi yakoIsrayeli idabule izigqoko zayo, wathumela enkosini esithi: Udabuleleni izigqoko zakho? Akeze kimi ukuze azi ukuthi kukhona umprofethi koIsrayeli.

9

Ngakho uNamani weza lamabhiza akhe lenqola yakhe, wema emnyango wendlu kaElisha.

10

UElisha wasethuma isithunywa kuye esithi: Hamba u ye geza kasikhombisa eJodani, inyama yakho izabuyela kuwe, uhlambuluke.

11

Kodwa uNamani wathukuthela, wahamba, wathi: Khangela, bengisithi uzaphuma sibili eze kimi, eme, abize ibizo leN uNkulunkulu wakhe, ahambahambise isandla sakhe phezu kwendawo, aphilise umlephero.

12

IAbana leFaripari imifula yeDamaseko kayingcono yini kulawo wonke amanzi akoIsrayeli? Bengingegeze kiyo ngihlambuluke yini? Wasetshibilika wahamba ngolaka oluvuthayo.

13

Kodwa inceku zakhe zasondela zakhuluma laye zathi: Baba, alubaumprofethi ubekhulume lawe ulutho olukhulu, ubungayiku lw enza yini? Pho, kakhulu kangakanani uba ethe kuwe: Geza uhlambuluke?

14

Wasesehla, wazigxamuza eJodani kasikhombisa njengokwelizwi lomuntu kaNkulunkulu, lenyama yakhe yabuyela yafanana lenyama yomntwana omncinyane.

15

Wasebuyela kumuntu kaNkulunkulu, yena lalo lonke ixuku lakhe, wafika wema phambi kwakhe, wathi: Khangela sengisazi ukuthi kakulaNkulunkulu emhlabeni wonke, ngaphandle kwakoIsrayeli.

16

Kodwa wathi: Kuphila kukaJehova engimi phambi kwakhe. Wasemncenga ukuthi athathe, kodwa wala.

17

UNamani wasesithi: Uba kungenjalo, akunikwe inceku yakho umthwalo wembongolo ezimbili wenhlabathi. Ngoba inceku yakho kayisayikwenza umnikelo wokutshiswa lomhlatshelo kwabanye onkulunkulu, kodwa eNni.

18

Kulinto kayithethelele inceku yakho: Nxa inkosi yami ingena endlini kaRimoni ukukhonza lapho.

19

Wasesithi kuye: Hamba ngokuthula. Wasesuka kuye ummango omfitshane.

20

Kodwa uGehazi inceku kaElisha umuntu kaNkulunkulu, ngizagijima ngimlandele, ngithathe kuye okuthile.

21

UGehazi wasegijima wamlandela uNamani. Kwathi uNamani ebona ogijimayo emva kwakhe, wehla enqoleni ukuze amhlangabeze, wathi: Kulungile yini?

22

Wasesithi: Kulungile. Inkosi yami ingithumile, isithi: Khangela, ngitsho khathesi kufikile kimi amajaha amabili evela entabeni yakoEfrayimi; ake uwanike ithalenta lesiliva lezigqoko ezimbili zokuntshintsha.

23

UNamani wasesithi: Vuma, uthathe amathalenta amabili.

24

Esefike oqaqeni, wa ku thatha esandleni sazo, wa ku beka endlini; waseyekela amadoda ahamba, asesuka.

25

Yena wasengena wema phambi kwenkosi yakhe; uElisha wasesithi kuye: Uvela ngaphi, Gehazi? Wasesithi: Inceku yakho ibingayanga le lale.

26

Wasesithi kuye: Inhliziyo yami ayihambanga yini lapho lowomuntu etshibilika enqoleni yakhe ukukuhlangabeza? Kuyisikhathi sokwemukela imali yini, lokwemukela izigqoko, lezivande zemihlwathi, lezivini, lezimvu, lezinkabi, lezinceku, lezincekukazi?

27

Ngakho ubulephero bukaNamani buzanamathela kuwe lenzalweni yakho kuze kube nininini. Wasephuma ebukhoneni bakhe engumlephero emhlophenjengeliqhwa elikhithikileyo.

Zulu Bible
Public Domain: No Info