Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

1 AmaKhosi 17

1

UElija umTishibi wabahlali beGileyadi wasesithi kuAhabi: Kuphila kukaJehova, uNkulunkulu kaIsrayeli.

2

Ilizwi leN laselifika kuye lisithi:

3

Suka lapha, wena uphendukele empumalanga, uzicatshise esifuleni iKerithi, esiphambi kweJodani.

4

Kuzakuthi-ke unathe esifuleni; sengilaye amawabayi ukuthi akondle khona.

5

Wasehamba wenza njengokwelizwi leN, ngoba wayahlala esifuleni iKerithi esiphambi kweJodani.

6

Amawabayi asemlethela isinkwa lenyama ekuseni, lesinkwa lenyama ntambama; wanatha esifuleni.

7

Kwasekusithi emva kwesikhathi isifula satsha, ngoba kwakungelazulu elizweni.

8

Ilizwi leN laselifika kuye lisithi:

9

Sukuma uye eZarefathi engeyeSidoni, uhlale khona. Khangela, ngilayile owesifazana ongumfelokazi khona ukuthi akondle.

10

Wasukuma-ke waya eZarefathi; wasembiza wathi: Ake ungikhele amanzi amalutshwana ngenkezo ukuze nginathe.

11

Kwathi esahamba ukuya wa thatha, wambiza wathi: Ake ungiphathele ucezu lwesinkwa esandleni sakho.

12

Wasesithi: Kuphila kukaJehova uNkulunkulu wakho.

13

UElija wasesithi kuye: Ungesabi; hamba wenze njengokwelizwi lakho, kodwa ngenzela kuqala iqebelengwana elincinyane ngakho, u li lethe lapha kimi, ngemva kwalokho-ke wenzele wena lendodana yakho.

14

Ngoba itsho njalo uNkulunkulu wakoIsrayeli: Imbiza yempuphu kayiyikuphela, lesiphiso samafutha kasiyikuswela, kuze kube lusuku ezanisa ngalo izulu ebusweni bomhlaba.

15

Wasehamba wenza njengokwelizwi likaElija. Njalo yena kanyelaye lendlu yakhe badla okwensuku ezinengi .

16

Imbiza yempuphu kayiphelanga lesiphiso samafutha kasiswelanga, njengokwelizwi leN eyalikhuluma ngesandla sikaElija.

17

Kwasekusithi emva kwalezizinto, indodana yowesifazana, inkosikazi yendlu, yagula; lomkhuhlane wayo wawulamandla kangangokuthi akwaze kwasala umphefumulo kuyo.

18

Wasesithi kuElija: Ngilani lawe?

19

Wasesithi kuye: Nginika indodana yakho. Waseyithatha esifubeni sakhe, wayenyusela endlini ephezulu lapho ayehlala khona, wayilalisa embhedeni wakhe.

20

Wasekhala eNni wathi: N Nkulunkulu wami, umehlisele ububi lalo umfelokazi engingenise kwakhe ngokubulala indodana yakhe na?

21

Wasezelulela phezu komntwana kathathu, wakhala eNni wathi: N Nkulunkulu wami, ake ubuyele umphefumulo walumntwana phakathi kwakhe.

22

yasilizwa ilizwi likaElija, umphefumulo womntwana wasubuyela phakathi kwakhe, wasebuya ephila.

23

UElija wasemthatha umntwana, wamehlisa esuka endlini ephezulu waya endlini, wamnika unina; uElija wasesithi: Bona, indodana yakho iyaphila.

24

Owesifazana wasesithi kuElija: Khathesi sengisazi.

Zulu Bible
Public Domain: No Info