Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

1 AmaKhosi 13

1

Khangela-ke, kwafika, njalo uJerobhowamu wayemi eduze lelathi ukutshisa impepha.

2

Wasememeza emelene lelathi ngelizwi leN wathi: Lathi, lathi, itsho njalo iN: Khangela, indodana izazalelwa indlu kaDavida, nguJosiya ibizo layo; izahlabela phezu kwakho abapristi bezindawo eziphakemeyo abatshisa impepha phezu kwakho, lamathambo abantu azatshiselwa phezu kwakho.

3

Wasenika isibonakaliso ngalolosuku esithi: Lesi yisibonakaliso esikhulumileyo yathi : Khangela, ilathi lizadatshulwa lomlotha ophezu kwalo uzachithwa.

4

Kwasekusithi inkosi isizwile ilizwi lomuntu kaNkulunkulu owamemeza emelene lelathi eBhetheli, uJerobhowamu welula isandla sakhe wasisusa elathini, esithi: Mbambeni! Isandla sakhe-ke ayeselulele kuye soma, waze wehluleka ukusibuyisela kuye.

5

Lelathi ladatshulwa, lomlotha wachitheka elathini, njengokwesibonakaliso umuntu kaNkulunkulu ayesinikile ngelizwi leN.

6

Inkosi yasiphendula yathi emuntwini kaNkulunkulu: Ake uncenge ubuso bukaJehova uNkulunkulu wakho.

7

Inkosi yasisithi emuntwini kaNkulunkulu: Woza lami siye ekhaya, uzivuselele.

8

Kodwa umuntu kaNkulunkulu wathi enkosini: Loba unganginika ingxenye yendlu yakho, kangiyikuhamba lawe; kangiyikudla isinkwa, njalo kangiyikunatha amanzi kulindawo;

9

ngoba ngokunjalo yangilaya ngelizwi leN isithi: Ungadli isinkwa, njalo unganathi amanzi, njalo ungabuyeli ngendlela oze ngayo.

10

Ngakho wahamba ngenye indlela, kabuyelanga ngendlela oweza ngayo eBhetheli.

11

Kwakuhlala-ke umprofethi othile omdala eBhetheli. Amadodana akhe eza amtshela sonke isenzo umuntu kaNkulunkulu ayesenzile mhlalokho eBhetheli; amazwi ayewakhulume enkosini, lawo awatshela uyise.

12

Uyise wasesithi kiwo: Uhambe ngayiphi indlela? Ngoba amadodana akhe ayebonile indlela umuntu kaNkulunkulu owayevele koJuda ahambe ngayo.

13

Wasesithi emadodaneni akhe: Ngibophelelani isihlalo kubabhemi. Basebembophelela isihlalo kubabhemi, wasegada kuye.

14

Wasemlandela umuntu kaNkulunkulu, wamfica ehlezi ngaphansi kwesihlahla se-okhi, wathi kuye: Nguwe umuntu kaNkulunkulu ovele koJuda yini? Wasesithi: Yimi.

15

Wasesithi kuye: Woza lami siye ekhaya, udle isinkwa.

16

Wasesithi: Ngingeke ngibuyele lawe, kumbe ngingene lawe, angiyikudla isinkwa, njalo angiyikunatha lawe amanzi kulindawo,

17

ngoba ilizwi lathikimi ngelizwi leN: Kawuyikudla isinkwa, unganathi amanzi khona, ungabuyeli uhambe ngendlela oze ngayo.

18

Wasesithi kuye: Lami ngingumprofethi njengawe, njalo ingilosi ikhulume kimi ngelizwi leN isithi: Umbuyise endlini yakho lawe ukuze adle isinkwa anathe amanzi. Kodwawaqamba amanga kuye.

19

Wasebuyela laye, wadla isinkwa endlini yakhe, wanatha amanzi.

20

Kwasekusithi behlezi etafuleni, ilizwi leN lafika kumprofethi owayembuyisile;

21

wasememeza kulowomuntu kaNkulunkulu owayevela koJuda, esithi: Itsho njalo iN: Ngenxa yokuthi kawulalelanga umlomo weN, ungagcinanga umlayo uNkulunkulu wakho eyakulaya wona,

22

kodwa ubuyile, wadla isinkwa, wanatha amanzi endaweni eyathi ngayo kuwe: Ungadli isinkwa, njalo unganathi amanzi; isidumbu sakho kasiyikuya engcwabeni laboyihlo.

23

Kwasekusithi emva kokudla kwakhe isinkwa lemva kokunatha kwakhe, wasembophelela isihlalo kubabhemi lowomprofethi ayembuyisile.

24

Kwathi esehambile, isilwane samfica endleleni, sambulala; isidumbu sakhe sasesiphoselwa endleleni, ubabhemi wema eceleni kwaso, isilwane laso sema eceleni kwesidumbu.

25

Khangela-ke, abantu bedlula babona isidumbu siphoselwe endleleni lesilwane simi eceleni kwesidumbu; bafika bakubika emzini lapho lowomprofethi omdala ayehlala khona.

26

Kwathi lowomprofethi owayembuyisile esizwa wathi: Ngumuntu kaNkulunkulu ongalalelanga umlomo weN; ngakho imnikele esilwaneni esimphoqoze sambulala, njengokwelizwi leN elakhuluma kuye.

27

Wasekhuluma emadodaneni akhe esithi: Ngibophelelani isihlalo kubabhemi. Basebebophela isihlalo.

28

Wasehamba wathola isidumbu sakhe siphoselwe endleleni, lobabhemi lesilwane kumi eceleni kwesidumbu. Isilwane sasingasidlanga isidumbu, singephulanga ubabhemi.

29

Umprofethi wasesiphakamisa isidumbu somuntu kaNkulunkulu, wasiphanyeka kubabhemi, wasibuyisa; umprofethi omdala wafika emzini ukulila lokumngcwaba.

30

Wasilalisa isidumbu engcwabeni lakhe, bamlilela bathi : Maye mfowethu!

31

Kwasekusithi emva kokumngcwaba kwakhe wakhuluma emadodaneni akhe esithi: Ekufeni kwami lingingcwabe engcwabeni okungcwatshelwe khona umuntu kaNkulunkulu; lilalise amathambo ami eceleni kwamathambo akhe.

32

Ngoba udaba luzakwenzeka sibili, alumemeza ngelizwi leN emelene lelathi eliseBhetheli.

33

Emva kwaloludaba uJerobhowamu kaphendukanga endleleni yakhe embi, kodwa wabuya wenza abapristi bezindawo eziphakemeyo ebantwini abaphansi kakhulu; ofunayo wamehlukanisa waba ngowabapristi bendawo eziphakemeyo.

34

Langale into kwaba lesono kuyo indlu kaJerobhowamu.

Zulu Bible
Public Domain: No Info