Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Genesise 49

1

UJakobe wasebiza amadodana akhe wathi.

2

Buthanani, lizwe madodana kaJakobe, limlalele uIsrayeli uyihlo.

3

Rubeni, ulizibulo lami, lokuphelela kwamandla.

4

Uphuphuma njengamanzi, kawuyikuba ngopheleleyo, ngoba ukhwele embhedeni kayihlo, wasu w ona; wakhwela embhedeni wami.

5

USimeyoni loLevi bayizelamani; inkemba zabo ziyizikhali zokuphanga.

6

Umphefumulo wami ungangeni emphakathini wabo wangasese; ngoba ngolaka lwabo babulala umuntu, langokuzithokozisa baquma izinkabi umsipha.

7

Kaluqalekiswe ulaka lwabo ngoba lulamandla, lentukuthelo yabo ngoba ilesihluku. Ngizabehlukanisa koJakobe, ngibahlakaze koIsrayeli.

8

Juda, wena, abafowenu bazakudumisa.

9

UJuda ungumdlwane wesilwane?

10

Intonga yobukhosi kayiyikusuka kuJuda.

11

Ubophela ithole lakhe likababhemi evinini, lethole likababhemikazi wakhe evinini elihle. Uwatsha isigqoko sakhe ewayinini, lesembatho sakhe egazini lezithelo zevini.

12

Amehlo akheazakuba nsundu ngewayini, lamazinyo akhemhlophe ngochago.

13

UZebuluni uzahlala, abe litheku lemikhumbi, lomngcele wakhe uzakuba ngaseSidoni.

14

UIsakari ungubabhemi olamathambo alamandla, oqutha phakathi kwemithwalo emibili.

15

Wathi ebona indawo yokuphumula ukuthi inhle, lelizwe ukuthi liyabukeka, wagobisa amahlombe.

16

UDani uzakwahlulela abantu bakhe, njengesinye sezizwe zakoIsrayeli.

17

UDani uzakuba yinyoka endleleni, inhlangwana emkhondweni, eluma izithende zebhiza, ukuze umgadi walo awe nyovane.

18

Ngilindele usindiso lwakho, N.

19

UGadi, iviyo lizamhlasela, kodwa yena uzahlasela ezithendeni.

20

Kuvela kuAsheri, ukudla kwakhe kuzanona, uzaveza izibiliboco zenkosi.

21

UNafithali uyimpala ethukululiweyo, eveza amazwi amahle.

22

UJosefa ulugatsha oluthelayo, ugatsha oluthelayo emthonjeni, ingatsha zikhwela phezu komduli.

23

Abatshoki.

24

Kodwa idandili lakhe,

25

ngoNkulunkulu kayihlo ozakusiza, langoSomandla ozakubusisa ngezibusiso zamazulu ezivela phezulu, izibusiso zokujula okulele phansi, izibusiso zamabele lesizalo,

26

izibusiso zikayihlo ziyedlula izibusiso zabokhokho bami, kuze kube sengqongeni zamaqaqa aphakade, laphezu kwenkanda yalowo owehlukaniswe kubafowabo.

27

UBhenjamini uyimpisi edabulayo.

28

Bonke labo bayizizwe ezilitshumi lambili zakoIsrayeli; futhi lokho yikho uyise akukhuluma kubo ebabusisa; ngulowo lalowo ngesibusiso sakhe wababusisa.

29

Wasebalaya wathi kubo: Sengibuthelwa ebantwini bakithi,

30

obhalwini olusensimini yeMakaphela eqondane leMamre, elizweni leKhanani, uAbrahama owaluthenga lensimu kuEfroni umHethi ibe yindawo yethu yokungcwabela.

31

Lapho bangcwaba oAbrahama loSara umkakhe loRebeka umkakhe; lalapho ngangcwaba uLeya,

32

insimu, lobhalu olukiyo, kwathengwa emadodaneni kaHethi.

33

Kwathi uJakobe eseqedile ukulaya amadodana akhe, waqoqela inyawo zakhe embhedeni, waphela, wabuthelwa ebantwini bakibo.

Zulu Bible
Public Domain: No Info