Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Genesise 36

1

Lezi-ke yizizukulwana zikaEsawu, onguEdoma.

2

UEsawu wathatha abafazi bakhe kumadodakazi eKhanani, indodakazi kaZibeyoni umHivi,

3

loBasemathi indodakazi kaIshmayeli udadewabo kaNebayothi.

4

UAda wasemzalela uEsawu uElifazi; uBasemathi wasezala uRehuweli;

5

uAholibama wasezala uJewushi loJalama loKora; la ngamadodana kaEsawu awazalelwa elizweni leKhanani.

6

UEsawu wasethatha omkakhe lamadodana akhe lamadodakazi akhe, layo yonke imiphefumulo yendlu yakhe, lenkomo zakhe lezifuyo zakhe zonke lempahla yakhe yonke ayeyizuzile elizweni leKhanani, wasesiya kwe linyeilizwe esuka ebusweni bukaJakobe umfowabo.

7

Ngoba imfuyo yabo yayinkulu okungangokuthi bangehlale ndawonye.

8

UEsawu wasehlala entabeni iSeyiri.

9

Lezi-ke yizizukulwana zikaEsawu, uyise wabakoEdoma, entabeni iSeyiri;

10

la ngamabizo amadodana kaEsawu, uElifazi umkaEsawu, uRehuweli indodana kaBasemathi umkaEsawu.

11

Lamadodana kaElifazi ayengoThemani, uOmari, uZefo, loGatama, loKenazi.

12

Njalo uTimina wayengumfazi omncane kaElifazi indodana kaEsawu, wamzalela uElifazi uAmaleki; la ngamadodana kaAda umkaEsawu.

13

Lala ngamadodana kaRehuweli, oNahathi loZera, uShama loMiza; la ngamadodana kaBasemathi umkaEsawu.

14

Njalo la ngamadodana kaAholibama indodakazi kaAna, indodakazi kaZibeyoni umkaEsawu; wasemzalela uEsawu uJewushi loJalama loKora.

15

Lezi yizinduna zamadodana kaEsawu; amadodana kaElifazi izibulo likaEsawu: Induna uThemani, induna uOmari, induna uZefo, induna uKenazi,

16

induna uKora, induna uGatama, induna uAmaleki; lezi zinduna zikaElifazi elizweni leEdoma; la ngamadodana kaAda.

17

Futhi la ngamadodana kaRehuweli indodana kaEsawu: Induna uNahathi, induna uZera, induna uShama, induna uMiza; lezi zinduna zikaRehuweli elizweni leEdoma; la ngamadodana kaBasemathi umkaEsawu.

18

Njalo la ngamadodana kaAholibama, umkaEsawu: Induna uJewushi, induna uJalama, induna uKora; lezi zinduna zikaAholibama, indodakazi kaAna, umkaEsawu.

19

La ngamadodana kaEsawu, futhi lezi zinduna zawo; unguEdoma.

20

La ngamadodana kaSeyiri, abahlali belizwe: ULotani loShobhali loZibeyoni loAna

21

loDishoni loEzeri loDishani; laba bayizinduna zamaHori, amadodana kaSeyiri elizweni leEdoma.

22

Lamadodana kaLotani ayengoHori loHemama; lodadewabo kaLotani wayenguTimina.

23

Lala ngamadodana kaShobhali: UAlivani loManahathi loEbhali, uShefo loOnama.

24

Lala ngamadodana kaZibeyoni: Bobabili uAya loAna; nguAna owafica imithombo etshisayo enkangala eselusa obabhemi bakaZibeyoni uyise.

25

Lala ngamadodana kaAna: UDishoni; loAholibama wayeyindodakazi kaAna.

26

Lala ngamadodana kaDishoni: UHemidani loEshibhani loJitirani loKerani.

27

La ngamadodana kaEzeri: UBilihani loZahavana loAkani.

28

Lala ngamadodana kaDishani: U-Uzi loArani.

29

Lezi zinduna zamaHori: Induna uLotani, induna uShobhali, induna uZibeyoni, induna uAna,

30

induna uDishoni, induna uEzeri, induna uDishani; lezi zinduna zamaHori, ngezinduna zabo elizweni leSeyiri.

31

Lala ngamakhosi abusa elizweni leEdoma, inkosi ingakabusi abantwana bakoIsrayeli.

32

UBhela indodana kaBeyori wasebusa eEdoma, lebizo lomuzi wakhe laliyiDinihaba.

33

UBhela wasesifa, uJobabi indodana kaZera weBhozira wasebusa esikhundleni sakhe.

34

UJobabi wasesifa, uHushama owelizweni lamaThemani wasebusa esikhundleni sakhe.

35

UHushama wasesifa; uHadadi indodana kaBedadi, owatshaya uMidiyani egcekeni lakoMowabi, wasebusa esikhundleni sakhe; lebizo lomuzi wakhe laliyiAvithi.

36

UHadadi wasesifa; uSamila weMasireka wasebusa esikhundleni sakhe.

37

USamila wasesifa; uShawuli weRehobothi emfuleni wasebusa esikhundleni sakhe.

38

UShawuli wasesifa; uBhali-Hanani indodana kaAkhibhori wasebusa esikhundleni sakhe.

39

UBhali-Hanani indodana kaAkhibhori wasesifa; uHadari wasebusa esikhundleni sakhe; lebizo lomuzi wakhe laliyiPawu; lebizo lomkakhe lalinguMehethabheli, indodakazi kaMatiredi, indodakazi kaMezahabhi.

40

Njalo la ngamabizo ezinduna zakoEsawu ngezizukulwana zazo, ngendawo zazo, ngamabizo azo: Induna uTimina, induna uAliva, induna uJethethi,

41

induna uAholibama, induna uEla, induna uPinoni,

42

induna uKenazi, induna uThemani, induna uMibhizari,

43

induna uMagidiyeli, induna uIrama; lezi zinduna zeEdoma, njengokwezindawo zazo zokuhlala, elizweni lelifa lazo; lo nguEsawu, uyise kaEdoma.

Zulu Bible
Public Domain: No Info