Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Genesise 35

1

UNkulunkulu wasesithi kuJakobe: Sukuma, yenyukela eBhetheli.

2

UJakobe wasesithi kundlu yakhe.

3

Asisukume senyukele eBhetheli, ngimenzele khona uNkulunkulu ilathi owangiphendula ngosuku lokuhlupheka kwami.

4

Basebenika uJakobe bonke onkulunkulu bezizwe ababesesandleni sabo, lamacici eliseShekema.

5

Basebehamba; lokwesabeka kukaNkulunkulu kwakuphezu kwemizi eyayibazingelezele, njalo kabawaxotshanga amadodana kaJakobe.

6

UJakobe wasefika eLuzi, eselizweni leKhanani, eyiBhetheli, yena labantu bonke ababelaye.

7

Wasesakha khona ilathi, wayibiza indawo ngokuthiiEli-Bhetheli, ngoba lapho uNkulunkulu wabonakala kuye ekubalekeleni ubuso bomnewabo.

8

Njalo uDebora umlizane kaRebeka wafa, ngakho wayitha ibizo layo iAloni-Bakuthi.

9

UNkulunkulu wasebuya wabonakala kuJakobe evela ePadani-Arama, wambusisa.

10

UNkulunkulu wasesithi kuye: Ibizo lakho nguJakobe; ibizo lakho kalisayikuthiwa nguJakobe.

11

UNkulunkulu wasesithi kuye: NginguNkulunkulu uSomandla; lamakhosi azaphuma ekhalweni lwakho.

12

Lelizwe engalinika uAbrahama loIsaka ngizalinika wena, lenzalweni yakho emva kwakho ngizayinika ilizwe.

13

UNkulunkulu wasesenyuka esuka kuye endaweni lapho ayekhuluma laye khona.

14

UJakobe wasemisa insika endaweni lapho ayekhuluma laye khona, insika yelitshe, wathela phezu kwayo amagcobo.

15

UJakobe waseyitha ibizo lendawo, lapho uNkulunkulu ayekhulume laye khona, iBhetheli.

16

Basebehamba besuka eBhetheli; kwathi kusesengummango ukuya eEfrathi, uRasheli wabeletha, wayelobunzima ekubeletheni.

17

Kwasekusithi ekubeletheni kwakhe nzima, umbelethisi wathi kuye: Ungesabi, ngoba lalo uzakuba yindodana yakho.

18

Kwasekusithi umphefumulo wakhe usuphuma, ngoba esesifa, wayitha ibizo layo uBenoni.

19

URasheli wasesifa.

20

UJakobe wasemisa insika phezu kwengcwaba lakhe; le yinsika yengcwaba likaRasheli kuze kube lamuhla.

21

UIsrayeli wasehamba, wamisa ithente lakhe ngaphambili komphotshongo weEderi.

22

Kwasekusithi uIsrayeli ehlala kulelolizwe, uRubeni waya walala loBiliha;

23

amadodana kaLeya: Izibulo likaJakobe, uRubeni, loSimeyoni loLevi loJuda loIsakari loZebuluni;

24

amadodana kaRasheli: OJosefa loBhenjamini;

25

lamadodana kaBiliha, incekukazi kaRasheli: ODani loNafithali;

26

lamadodana kaZilipa, incekukazi kaLeya: OGadi loAsheri; la ngamadodana kaJakobe azalelwa yena ePadani-Arama.

27

UJakobe wasefika kuIsaka uyise eMamre.

28

Lensuku zikaIsaka zaziyiminyaka elikhulu lamatshumi ayisificaminwembili.

29

UIsaka wasehodoza, wafa, wabuthelwa ezizweni zakibo.

Zulu Bible
Public Domain: No Info