Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Genesise 33

1

UJakobe wasephakamisa amehlo akhe, wabona, khangela-ke, uEsawu esiza lamadoda angamakhulu amane kanye laye. Wasesehlukanisa abantwana phakathi kukaLeya loRasheli lencekukazi zombili.

2

Wasebeka izincekukazi labantwana bazo ngaphambili, loLeya labantwana bakhe ngemuva, loRasheli loJosefa ekucineni.

3

Yena uqobo wasesedlula phambi kwabo, wakhothamela emhlabathini kasikhombisa waze wafika eduze lomnewabo.

4

UEsawu wasegijima ukumhlangabeza, wamgona; basebekhala inyembezi.

5

Wasephakamisa amehlo akhe wabona abesifazana labantwana, wathi: Ngobani laba olabo? Wasesithi: Abantwana uNkulunkulu ngomusa ayinike bona inceku yakho.

6

Zasezisondela incekukazi, zona labantwana bazo, bakhothama.

7

Laye uLeya wasesondela labantwana bakhe, bakhothama; emva kwalokho uJosefa wasondela loRasheli, bakhothama.

8

Wasesithi: Uqondeni ngaleliiqembu lonke.

9

UEsawu wasesithi: Ngilokunengi, mfowethu; okwakho kakube ngokwakho.

10

UJakobe wasesithi: Hayi bo! Uba khathesi ngithole umusa emehlweni akho, yemukela isipho sami esivela esandleni sami; ngoba yikho, njalo wathokoza ngami.

11

Ake wemukele isipho sami esilethwa kuwe.

12

Wasesithi: Asisuke sihambe, njalo ngizahamba phambi kwakho.

13

Kodwa wathi kuye: Inkosi yami iyazi ukuthi abantwana babuthakathaka, lokuthi izimvu lezinkomo engilazo ziyenyisa; uba-ke beziqhuba ngamandla usuku olulodwa, umhlambi wonke uzakufa.

14

Inkosi yami ake yedlule phambi kwenceku yayo; mina-ke ngizaqhubeka kuhle kuhle.

15

UEsawu wasesithi: Ake ngibeke kuwe abanyebabantu abalami. Wasesithi: Kungani lokhu? Kangithole umusa emehlweni enkosi yami.

16

UEsawu wasebuyela ngendlela yakhe ngalolosuku, waya eSeyiri.

17

Njalo uJakobe waqhubeka waya eSukothi, wazakhela indlu, wenzela izifuyo zakhe izibaya ezilophahla; ngakho wayitha ibizo lendawo iSukothi.

18

UJakobe wasefika evikelekile emzini weShekema, oselizweni leKhanani, ekuveleni kwakhe ePadani-Arama; wamisa inkamba phambi komuzi.

19

Njalo ingxenye yesiqinti amisela kuyo amathente akhe wayithenga esandleni samadodana kaHamori uyise kaShekema, ngezinhlamvu zemali ezilikhulu.

20

Wasemisa khona ilathi, walibiza ngokuthi yiEli-Elohe-Israyeli.

Zulu Bible
Public Domain: No Info