Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Genesise 27

1

Kwasekusithi uIsaka esemdala lamehlo akhe esefiphele enga sa boni, wabiza uEsawu indodana yakhe enkulu, wathi kuye: Ndodana yami! Wasesithi kuye: Khangela ngi lapha .

2

Wasesithi: Khangela-ke, sengimdala, angilwazi usuku lokufa kwami.

3

Ngakho khathesi, ake uthathe izikhali zakho, isikhwama sakho semitshoko ledandili lakho, uphume uye egangeni ungizingelele inyama yenyamazana,

4

ungilungisele ukudla okumnandi njengengikuthandayo, u ku lethe kimi ukuthi ngidle, ukuze umphefumulo wami ukubusise ngingakafi.

5

URebeka wasesizwa lapho uIsaka ekhuluma loEsawu indodana yakhe. UEsawu wasesiya egangeni ukuyazingela inyama yenyamazana ukuze ayilethe.

6

URebeka wasekhuluma kuJakobe indodana yakhe, esithi: Khangela, ngizwile uyihlo ekhuluma kuEsawu umnewenu, esithi:

7

Ngilethela inyama yenyamazana, ungilungisele ukudla okumnandi ukuthi ngidle, ngikubusise phambi kweN ngingakafi.

8

Ngakho khathesi, ndodana yami, lalela ilizwi lami kulokhu engikulaya khona.

9

Ake uye emhlanjini, ungithathele lapho amazinyane amabili amahle ezimbuzi, ngizawenzela uyihlo ukudla okumnandi njengalokho akuthandayo;

10

uza ku sa-ke kuyihlo ukuthi adle, ukuze akubusise engakafi.

11

UJakobe wasesithi kuRebeka unina: Khangela, uEsawu umnewethu uyindoda elihwanqa, kodwa ngiyindoda ebutshelezi.

12

Mhlawumbe ubaba uzangiphulula, besengisiba emehlweni akhe njengomhleka usulu, njalo ngizilethele isiqalekiso kungabi-ke yisibusiso.

13

Unina wasesithi kuye: Isiqalekiso sakho kasibe phezu kwami, ndodana yami; kuphela lalela ilizwi lami, uhambe ungithathele wona .

14

Wasehamba, wa wa thatha, wa wa letha kunina; unina waselungisa ukudla okumnandi njengalokho uyise akuthandayo.

15

URebeka wasethatha izigqoko ezinhle zikaEsawu indodana yakhe enkulu, ayelazo endlini, wagqokisa uJakobe indodana yakhe encinyane;

16

lezikhumba zamazinyane ezimbuzi wazifaka ezandleni zakhe lebutshelezini bentamo yakhe.

17

Wasenika ukudla okumnandi lesinkwa ayekulungisile esandleni sikaJakobe indodana yakhe.

18

Wasesiza kuyise wathi: Baba! Wasesithi: Khangela ngi lapha ; ungubani ndodana yami?

19

UJakobe wasesithi kuyise: NginguEsawu izibulo lakho; ngenze njengoba ungitshelile; ake uvuke uhlale, udle okwenyama yenyamazana yami, ukuze umphefumulo wakho ungibusise.

20

UIsaka wasesithi endodaneni yakhe: Kungani uyithole masinyane kangaka, ndodana yami? Wasesithi: Ngoba uNkulunkulu wakho yenze ukuthi ize phambi kwami.

21

UIsaka wasesithi kuJakobe: Ake usondele ukuze ngikuphulule, ndodana yami, ukuthi uyindodana yami uEsawu uqobo, kumbe hatshi.

22

UJakobe wasesondela kuIsaka uyise; wasemphulula wathi: Ilizwi liyilizwi likaJakobe, kodwa izandla ziyizandla zikaEsawu.

23

Kodwa kamazanga ngoba izandla zakhe zaziloboya njengezandla zomnewabo uEsawu; ngakho wambusisa.

24

Wasesithi: Uyindodana yami uEsawu uqobo? Wasesithi: Ngi nguye .

25

Wasesithi: Sondeza kimi ukuze ngidle okwenyama yenyamazana yendodana yami, ukuze umphefumulo wami ukubusise. Wase yi sondeza kuye, wasesidla; waseletha kuye iwayini, wasenatha.

26

Uyise uIsaka wasesithi kuye: Ake usondele, ungange, ndodana yami.

27

Wasesondela, wamanga; wasenuka iphunga lezembatho zakhe, wambusisa eyibusisileyo.

28

Ngakho uNkulunkulu akunike okwamazolo amazulu lokokuvunda komhlaba.

29

Abantu kabakukhonze, lezizwe zikukhothamele. Bana yinkosi yabafowenu!

30

Kwasekusithi uIsaka eseqedile ukubusisa uJakobe, kwathi uJakobe esanda ukuphuma phambi kukaIsaka uyise, uEsawu umnewabo wafika evela ekuzingeleni kwakhe.

31

Laye futhi walungisa ukudla okumnandi, wa ku sa kuyise; wathi kuyise: Ubaba kavuke, adle okwenyama yenyamazana yendodana yakhe, ukuze umphefumulo wakho ungibusise.

32

UIsaka uyise wasesithi kuye: Ungubani? Wasesithi: Ngiyindodana yakho, izibulo lakho uEsawu.

33

UIsaka wasethuthumela ngokuthuthumela okukhulukazi, wathi: Pho, ngubani ozingele inyama yenyamazana wa yi letha kimi, ngasengisidla okwayo yonke ungakafiki? Ngimbusisile, yebo uzabusiswa.

34

Kwathi uEsawu esezwe amazwi kayise, wakhala ngokukhala okukhulu lokubabayo isibili, wathi kuyise: Ngibusisa lami njalo, baba!

35

Wasesithi: Umfowenu ufike ngenkohliso, wathatha isibusiso sakho.

36

Wasesithi: Kasikuthi babiza ibizo lakhe ngokuthinguJakobe, khangela-ke, khathesi uthethe isibusiso sami. Wathi futhi: Kawungigcinelanga mina isibusiso?

37

UIsaka wasephendula wathi kuEsawu: Khangela, ngimbekile abe yinkosi phezu kwakho; pho, ngingabe ngisakwenzelani, ndodana yami?

38

UEsawu wasesithi kuyise: Ulesibusiso esisodwa yini, baba? Ngibusisa lami njalo, baba. UEsawu waphakamisa ilizwi lakhe wakhala inyembezi.

39

UIsaka uyise wasephendula wathi kuye: Khangela, umuzi wakho uzakuba khatshana lokuvunda komhlaba lakhatshana lamazolo amazulu avela phezulu.

40

Njalo uzaphila ngenkemba yakho, uzakhonza umfowenu.

41

UEsawu wasemzonda uJakobe ngenxa yesibusiso uyise ayembusise ngaso.

42

Kwathi uRebeka etshelwa amazwi kaEsawu indodana yakhe enkulu, wathuma wabiza uJakobe indodana yakhe encinyane, wathi kuye: Khangela, uEsawu umnewenu uyaziduduza ngawe ukuthi akubulale.

43

Ngakho khathesi, ndodana yami, lalela ilizwi lami; sukuma uzibalekele uye kuLabani umfowethu eHarani,

44

njalo uhlale laye insuku ezinlutshwana, ize idede intukuthelo yomnewenu,

45

kuze kuthi ulaka lomnewenu ludede kuwe, futhi akhohlwe lokho okwenze kuye; besengithuma ngikulande khona; kungani ngizalahlekelwa layini lobabili ngosuku lunye?

46

URebeka wasesithi kuIsaka: Nginengekile yimpilo ngenxa yamadodakazi kaHethi, ngiphilelani?

Zulu Bible
Public Domain: No Info