Bible Selection
New Testament
Zarma Bible

2 Jean 1

1

Ay, Arkuso, ay go ga tiro wo hantum wayboro suubananta da nga izey se kaŋ yaŋ ay ga ba cimi ra. Manti ay hinne no ga ba araŋ bo, amma ikulu kaŋ ga cimo bay mo,

2

cimo kaŋ goono ga goro iri ra sabbay se, a ga goro iri banda mo hal abada.

3

Gomni nda suuji nda laakal kanay kaŋ yaŋ ga fun Baaba Irikoy da Yesu Almasihu kaŋ ti Baaba Izo do ga bara iri banda, cimi nda baakasinay ra.

4

Ay farhã gumo kaŋ ay na ni ize fooyaŋ gar kaŋ yaŋ goono ga dira cimo ra, danga mate kaŋ cine Baaba n'iri lordi nd'a.

5

Sohõ mo ay ga ni ŋwaaray, waybora, manti sanda lordi taji no ay goono ga hantum ni se bo, amma wo kaŋ go iri se za sintina no: iri ma ba care.

6

Woone mo no ga ti baakasina: iri ma dira Irikoy lordey boŋ. Lordo wo mo, danga mate kaŋ cine araŋ maa za sintina, ga ti araŋ ma dira baakasinay ra.

7

Zama halliko boobo say-say ndunnya ra, borey kaŋ yaŋ si seeda kaŋ Yesu Almasihu kaa gaaham ra. Bora din dumi ya halliko no, Almasihu wane yanjekaari mo no.

8

Araŋ ma haggoy d'araŋ boŋ hal araŋ ma si haŋ kaŋ araŋ te darandi, amma araŋ ma alhakku toonanta ta.

9

Boro kulu kaŋ siino ga goro Almasihu dondonandiyaŋo ra, amma a ga bisa ka koy jina, bora din sinda Irikoy. Amma boro kaŋ goono ga goro dondonandiyaŋo ra, bora din gonda Baabo da Izo mo.

10

Boro kulu kaŋ kaa araŋ do kaŋ siino ga kande dondonandiyaŋo din, araŋ ma si ta a ma furo araŋ windo ra, araŋ ma s'a to baani mo.

11

Zama boro kaŋ g'a to baani ga margu a goy laaley ra.

12

Ay gonda hari boobo kaŋ ay ga ba ay ma hantum araŋ se. Ay si ba ay m'i hantum da tira nda dawa, amma ay goono ga beeje* ay ma kaa araŋ do ka salaŋ me-da-me, zama iri farhã ma to.

13

Ni nya-izo kaŋ ga ti wayboro suubananta izey go ga ni fo.

Zarma Bible
Public Domain: No Info