Bible Selection
Old Testament
New Testament
Zarma Bible

Joshua 15

1

Yahuda izey kunda baa mo i almayaaley se koy ka to Edom hirro gaa, ka koy Zin saajo gaa, dandi kamba haray; dandi kamba gaa no.

2

I dandi kambe hirro mana fun kala Ciiri Teeko me gaa, do-meyo kaŋ ga dandi kamba guna.

3

A ye ka fatta Akrabbim zijiyaŋo dandi kamba, a bisa ka koy Zin, a ye ka ziji ka gana Kades-Barneya, ka gana Hezron do, a ziji ka gana ka koy Addar, a bare ka ye Karka,

4

a bisa ka gana Azmon, ka fatta Misira gooro do haray. A hirrey mo go ga fun Teeku Beero gaa haray. Woodin no ga ciya araŋ hirro dandi kambe hara.

5

Wayna funay hirro mo, Ciiri Teeko no, ka koy hala Urdun isa bananta. Azawa kamba hirro mo ga tun teeko do-meyo gaa Urdun bananta.

6

Hirro ga ziji mo ka koy Bayt-Hogla, a bisa Bayt-Arba se azawa kambe hirro, a ziji koyne ka koy Bohan Ruben izey tondo gaa.

7

Hirro ye ka ziji ka koy Debir za Akor gooro gaa. Yaadin mo no, azawa kamba go ga guna Jilgal haray, kaŋ go Adummin zijiyaŋo gaa haray, a go gooro se dandi kamba. Hirro bisa ka koy En-Semes harey gaa, nangey kaŋ yaŋ i ga fun go En-Rogel haray.

8

Hirro ye ka ziji ka gana Hinnom gooro gaa ka koy Yebus jabo gaa dandi kambe (Urusalima nooya.) Hirro ziji koyne ka koy tondo kaŋ go ga salle Hinnom gooro jine din boŋ bindi ra, wayna kaŋay haray, kaŋ go Refayim bananta azawa kambe.

9

I na hirro candi koyne tondo boŋ bindo ra ka koy Neftowa mansaara do, ka fatta noodin kala Efron tondo birney do. I hirro candi ka koy Baala, kaŋ ga ti Ciriyat-Yeyarim.

10

Hirro ye ka windi koyne Baala ka fun a wayna kaŋay Seyir tondo gaa, a bisa ka koy Yeyarim tondo jarga azawa kambe, Kesalon nooya. A zumbu koyne ka koy Bayt-Semes, ka gana Timna.

11

Hirro ye ka gana ka fun Ekron jarga azawa kamba. I na hirro candi ka koy Sikkeron, ka bisa ka koy Baala tondo gaa, a fatta Yabneyel haray. Hirro mana fun kala Teeku Beero gaa.

12

Wayna kaŋay hirro mo koy ka to hala teeko beero da nga tasasa gaa. Woodin no ga ti Yahuda izey hirro meyey nangu kulu, i almayaaley boŋ.

13

A na Kaleb, Yefunna izo no baa Yahuda izey game ra, Rabbi lordo kaŋ a te Yasuwa se din boŋ. A n'a no Ciriyat-Arba. Arba woodin ya Anak baaba no (noodin no ga ti Hebron).

14

Kaleb mo na Anak ize hinza gaaray ka dirandi noodin, ngey neeya: Sesay, da Ahiman, da Talmay, kaŋ yaŋ ga ti Anak izey.

15

Noodin no a ye ka ziji ka koy ka Debir gorokoy wongu. Waato din Debir maa ga ti Ciriyat-Sefer.

16

Kala Kaleb ne: «Bora kaŋ na Ciriyat-Sefer kar k'a ŋwa mo, ay g'ay ize wayya kaŋ se i ga ne Aksa hiijandi bora se.»

17

Kala Otniyel, Kenaz izo, Kaleb nya-ka-fo-sina ize na kwaara ŋwa. Kaleb mo na nga ize wayya Aksa hiijandi a se.

18

A ciya mo, saaya kaŋ cine Aksa kaa kurnyo do, a na kurnyo daŋ a ma fari ŋwaaray nga baabo gaa. A zumbu ka fun nga farka boŋ. Kaleb mo ne a se: «Ifo no ni ga ba?»

19

Izo ne: «M'ay no albarka. Za kaŋ ni n'ay daŋ Negeb* laabo ra, m'ay no hari zuru mo.» Kal a n'a no hari zuru moyaŋ, wo kaŋ yaŋ go beene da wo kaŋ yaŋ go ganda cire mo.

20

Woone no ga ti Yahuda izey tubu i kundey almayaaley boŋ:

21

Yahuda izey kunda birney kaŋ yaŋ ga mooru Edom hirro gaa Negeb haray: Kabseyel, da Eder, da Yagur,

22

da Cina, da Dimona, da Adada,

23

da Kedes, da Hazor, da Itnan,

24

da Zif, da Telem, da Beyalot,

25

da Hazor-Hadata, da Ciriyat-Hezron (nga no ga ti Hazor),

26

da Amam, da Sema, da Molada,

27

da Hazar-Gadda, da Hesmon, da Bayt-Pelet,

28

da Hazar-Suwal, da Beyer-Seba, da Biziyotiya,

29

da Baala, da Ayim, da Ezem,

30

da Eltolad, da Kesil, da Horma,

31

da Ziklag, da Madmanna, da Sansanna,

32

da Libeyot, da Silhim, da Ayin, da Rimmon. I kulu birni waranka cindi yagga no, da ngey kawyey i banda.

33

Safela ra kwaarey neeya: Estayol, da Zora, da Asna,

34

da Zanowa, da En-Gannim, da Tappuwa, da Enam,

35

da Yarmut, da Adullam, da Soko, da Azeka,

36

da Saarayim, da Aditayim, da Gedera, da Gederot-Ayim, birni way cindi taaci nooya da ngey kawyey.

37

Zenan, da Hadasa, da Migdal-Gad,

38

da Dilan, da Mizpe, da Yokteyel,

39

da Lacis, da Bozkat, da Eglon,

40

da Kabbon, da Lamam, da Citlis,

41

da Gederot, da Bayt-Dagon, da Naama, da Makkeda, birni way cindi iddu nooya da ngey kawyey.

42

Libna, da Eter, da Asan,

43

da Yefta, da Asna, da Nezib,

44

da Keyla, da Akzib, da Maresa, birni yagga nooya da ngey kawyey.

45

Ekron d'a kwaarey d'a kawyey.

46

Za Ekron gaa ka koy teeko gaa, wo kulu kaŋ yaŋ go Asdod tanjay, nga nda i kawyey.

47

Asdod d'a kwaarey d'a kawyey, Gaza d'a kwaarey d'a kawyey, hal a ma kaa Misira gooro gaa, da Teeku Beero, d'a tasasa.

48

Tondey laabey ra mo i du: Samir, da Yattir, da Soko,

49

da Danna, da Ciriyat-Sanna (Debir nooya),

50

da Anab, da Estemo, da Anim,

51

da Gosen, da Holon, da Jilo, birni way cindi fo nooya da ngey kawyey.

52

Arab, da Duma, da Esan,

53

da Yanim, da Bayt-Tappuwa, da Afeka,

54

da Humta, da Ciriyat-Arba (Hebron nooya), da Ziyor, birni yagga nooya da ngey kawyey.

55

Mawon da Karmel, da Zif, da Yuta,

56

da Yezreyel, da Yokneyam, da Zanowa,

57

da Kayin, da Jibeya, da Timna, birni way nooya da ngey kawyey.

58

Halhul, da Bayt-Zur, da Gedor,

59

da Maarat, da Bayt-Anot, da Eltekon, birni iddu nooya da ngey kawyey.

60

Ciriyat-Baal (danga Ciriyat-Yeyarim nooya), da Rabba, birni hinka nooya da ngey kawyey.

61

Saajo ra i gonda: Bayt-Arba, da Middin, da Sekaka,

62

da Nibsan da Ciiri Birno, da En-Gedi, birni iddu nooya da ngey kawyey.

63

Yebusancey ciine ra binde, ngey kaŋ yaŋ goono ga goro Urusalima kwaara, Yahuda izey si hin k'i gaaray, amma Yebusancey goono ga goro Urusalima Yahuda izey banda hala hunkuna.

Zarma Bible
Public Domain: No Info