Bible Selection
Old Testament
New Testament
Zarma Bible

Joshua 12

1

Laabey bonkooney neeya, kaŋ yaŋ Israyla izey kar k'i laabey ŋwa Urdun daaranta wayna funay haray, za Arnon gooro gaa ka koy Hermon tondo gaa, da Gooru Beero kulu wayna funay haray:

2

Sihon Amorancey bonkoono, kaŋ goro Hesbon ra. Nga no ga may za Arower kaŋ go Arnon isa jabo gaa, da birno kaŋ go gooro bindi ra, da Jileyad, kal a ma koy Yabok isa gaa haray; Amon izey hirro nooya.

3

A ga may mo Gooru Beero ra ka koy Cinnerot teeko gaa, wayna funa kambo, ka koy hala Gooru Beero gaa, danga Ciiri Teeko nooya, Bayt-Yesimot fonda boŋ wayna funay haray, da dandi kambe haray mo Pisga zumbanta.

4

Basan bonkoono Og mo, Refayim cindo do haray boro no, kaŋ yaŋ goono ga goro Astarot da Edrey ra.

5

A ga may mo Hermon tondo da Saleka ra, da Basan kulu, ka koy hala Gesur borey da Maaka borey hirro gaa, da Jileyad jara fa; Hesbon bonkoono Sihon hirro nooya.

6

Rabbi tamo Musa da Israyla izey na bonkooney din kar. Rabbi tamo Musa na laabo din nooyandi Ruben izey da Gad izey, da Manasse kunda jara se tubu hari.

7

Yasuwa nda Israyla izey zaama koyey boŋ kaŋ go Urdun daaranta wayna kaŋay haray, za Baal-Gad Liban gooro ra kal a ma koy Halak tondo gaa, kaŋ ga ziji ka koy Seyir. (Yasuwa n'i nooyandi Israyla kundey se, kunda kulu nda nga baa.

8

Koyey din go tondey laabo ra, da Safela ra, da Gooru Beero ra, da zumbanta ra, da ganjo ra, da Negeb* laabo ra, kaŋ ga ti Hittancey, da Amorancey, da Kanaanancey, da Perizancey, da Hibancey, da Yebusancey laabey.)

9

Yeriko koyo, afo Ayi koyo, kaŋ go Betel jarga afo

10

Urusalima koyo afo Hebron koyo afo

11

Yarmut koyo afo Lacis koyo afo

12

Eglon koyo afo Gezer koyo afo

13

Debir koyo afo Gedar koyo afo

14

Horma koyo afo Arad koyo afo

15

Libna koyo afo Adullam koyo afo

16

Makkeda koyo afo Betel koyo afo

17

Tappuwa koyo afo Hefer koyo afo

18

Afek koyo afo Lassaron koyo afo

19

Madon koyo afo Hazor bonkoono afo

20

Simron-Meron koyo afo Aksaf koyo afo

21

Taanak koyo afo Mejiddo koyo afo

22

Kedes koyo afo Yokneyam koyo kaŋ go Karmel ra afo

23

Dor koyo kaŋ go Dor tudey ra afo dumi cindey koyo kaŋ go Jilgal ra afo

24

Tirza koyo afo Koyey kulu marganta, waranza cindi fo no.

Zarma Bible
Public Domain: No Info