Bible Selection
Old Testament
New Testament
Zarma Bible

Numbers 34

1

Rabbi salaŋ Musa se ka ne:

2

«Ni ma woone ci Israyla izey se ka ne: D'araŋ furo Kanaana laabo ra, (laabo mo ga ciya araŋ se tubu, sanda laabu kulu kaŋ go Kanaana laabo hirrey ra),

3

kal araŋ ma hirri candi. Dandi kambe haray a ga tun Zin saajo ra, Edom casanta. Araŋ dandi kambe haray hirro ga tun Ciiri Teeko me gaa, wayna funay haray.

4

A ga windi Akrabbim gangara se dandi kambe haray ka gana ka koy to Zin. A ga bisa noodin ka soobay dandi kambe haray kal a ma koy to Kades-Barneya, ka gana kala Hazar-Addar, ka bisa noodin kala Azmon.

5

Za Azmon no hirro ga windi kala boro ma koy to Misira gooro gaa, ka do hala Teeku Beero gaa, nango kaŋ a ga ban.

6

Wayna kaŋay hirro mo ma ciya Teeku Beero, nga no ga te araŋ se hirri wayna kaŋay haray.

7

Araŋ azawa kambe haray hirro mo neeya: za Teeku Beero gaa araŋ ma hirri tondi yaŋ daŋ kala Hor tondo gaa.

8

Za Hor tondo gaa araŋ ma lasaabu kala Hamat kwaara meyo gaa. Araŋ hirro ma koy ka to Zadada mo,

9

a ma gana ka koy to Zifron, a ma kokor Hazar-Enon do haray. Woodin no ga ti araŋ azawa kambe haray hirro.

10

Araŋ wayna funay hirro mo, araŋ m'a lasaabu za Hazar-Enon ka koy Sefam.

11

Za Sefam a ma zulli kala Ribla, kaŋ go Ayin se wayna funay haray. Hirro ma bisa ka zulli Cinneret teeko jabo gaa wayna funay haray,

12

ka Urdun isa gana ka dandi. Hirro ma koy ka ban Ciiri Teeko me gaa dandi kamba haray. Woodin no ga ti araŋ laabo d'a hirrey a casanta kuray kulu.»

13

Kala Musa ci Israyla izey se ka ne: «Woodin no ga ti laabo kaŋ araŋ ga tubu kurne boŋ, kaŋ Rabbi ne i m'a no kunda yagga nda jara se.

14

Zama Ruben izey kunda, i kaayey windey boŋ, da Gad izey kunda ngey mo i kaayey windey boŋ du ngey tubo, ngey nda Manasse ra jara.

15

Kunda hinka nda jara din du ngey tubo Urdun banda, Yeriko se wayna funay haray.»

16

Rabbi salaŋ Musa se koyne ka ne:

17

«Wa maa: borey kaŋ yaŋ ga laabo fay-fay araŋ se tubu, i maayey neeya: Alfa Eliyezar, da Nun izo Yasuwa, ngey no g'a fay.

18

Araŋ ma koy fo suuban kunda fo kulu ra kaŋ yaŋ ga laabo fayyaŋo te.

19

I maayey neeya: Yahuda kunda ra, Yefunna izo Kaleb.

20

Simeyon izey kunda ra, Amihud izo Semuyel.

21

Benyamin kunda ra, Kislon izo Elidad.

22

Dan izey kunda ra, koy fo kaŋ maa Bukki, Yogli izo.

23

Yusufu izey ra: Manasse izey kunda ra, koy fo kaŋ maa Hanniyel, Efod izo.

24

Ifraymu izey kunda ra, koy fo kaŋ maa Kemuwel, Siftan izo.

25

Zabluna izey kunda ra, koy fo kaŋ maa Elizafan, Parnaka izo.

26

Isakar izey kunda ra, koy fo kaŋ maa Paltiyel, Azzan izo.

27

Aser izey kunda ra, koy fo kaŋ maa Amihud, Selomi izo.

28

Naftali izey kunda ra mo, koy fo kaŋ maa Pedahel, Amihud izo.»

29

Woodin yaŋ no ga ti borey kaŋ yaŋ Rabbi lordi ka ne i ma tubo fay-fay Israyla izey se Kanaana laabo ra.

Zarma Bible
Public Domain: No Info