Bible Selection
Old Testament
New Testament
Zarma Bible

Proverbs 19

1

Talka kaŋ goono ga dira nga cimi toonanta ra ga bisa me laalokoy kaŋ a go mo, saamo no.

2

Koyne, a mana boori fundi se a ma goro bayray si. Woodin banda, boro kaŋ ga cahã nda nga ce, Hartayaŋ no a ga te.

3

Adam-ize saamotara no g'a fundo halaci a se, A bina mo goono ga guutu Rabbi gaa.

4

Arzaka ga kande hangasin boobo, Amma talka wo, fayante no a go baa nga gorokasin se.

5

Tangari seedakoy si ciiti yana, Tangari ciiko mo si du faaba.

6

Boro boobo ga gomni ŋwaaray nooyaŋ-boobo-koyo gaa, Boro kulu mo nooko coro no.

7

Talka nya-izey kulu ga wang'a, Sanku fa binde a corey ga mooru a gaa. A g'i gana nda sanniyaŋ, amma i ban ka dira.

8

Boro kaŋ du laakal ga ba nga fundo, Boro kaŋ na fahamay haggoy mo ga gomni gar.

9

Tangari seedakoy si ciiti yana bo, Tangari ciiko mo ga halaci no.

10

Kaani goray mana hagu saamo se, Sanku fa binde bannya ma du koytaray dabarikooniyaŋ boŋ.

11

Boro laakalo ga naŋ a ma suuru nda bine tunay, Darza mo no a se a ma taali muray.

12

Bonkooni futay ga hima muusu beeri daŋ futo dunduyaŋ, Amma a gomno ga hima subu tayo boŋ harandaŋ.

13

Ize kaŋ ga saamu wo masiiba no a baabo se, Wande sanni-boobo-koy mo ga hima danga mimisi duumi.

14

Windi nda arzaka ya tubu hari no za baabey do, Amma wande laakalkooni, Rabbi do no a ga fun.

15

Hawfunay ga konda boro hala jirbi tiŋo ra, Dirgaykom mo ga maa haray.

16

Boro kaŋ ga haggoy da lordi, Nga fundo no a goono ga haggoy, Amma boro kaŋ na saalay kaa nga fonda gaa ga bu.

17

Boro kaŋ ga bakar alfukaarey se goono ga garaw daŋ Rabbi gaa, A g'a bana a se mo da nga gomno.

18

Ma ni izo gooji, za kaŋ beeje go no, Ma si ni bine sinji a halaciyaŋo gaa.

19

Boro kaŋ bine tunyaŋ ga baa ga du a alhakko, Zama baa ni n'a kaa kambe tilas kala ni ma ye k'a te koyne.

20

Ma maa saaware, ma dondonandiyaŋ ta, Zama ni ma te laakal hala ni jirbey bananta ra.

21

Dabari boobo no boro bina ra, Amma Rabbi saawara, nga no ga tabbat.

22

Boro gomni hina me no i ga ba r'a, Talka mo bisa tangarikom.

23

Rabbi humburkumay wo, Fundi do haray no a ga koy. Boro kaŋ gond'a ga jirbi wasa yaŋ ra, Masiiba mo si kaa a gaa.

24

Hawfuno ga nga kambe sufu hawru ra, Amma a si kond'a nga meyo do.

25

Ma dondako kar, Boro kaŋ jaŋ fahamay mo ga laakal dondon. Ma deeni fahamante gaa, Nga mo ga faham da bayray.

26

Boro kaŋ na nga baabo toonye ka nga nya gaaray wo ize kaŋ ga kande haawi no, Kayna candiko mo no.

27

Ay izo, da ni fay da dondonandiyaŋ hanganyaŋ, Ni ga kamba ka fay da bayray sanney.

28

Seeda yaamo ga fooru nda cimi ciiti, Boro laaley me mo ga kungu nda laala.

29

I ga ciitiyaŋ soola dondako se, Barzuyaŋ mo go no saamey banda daarey se.

Zarma Bible
Public Domain: No Info