Bible Selection
Old Testament
New Testament
Zarma Bible

Proverbs 14

1

Wayboro laakalkooni ga nga fuwo cina, Amma wayboro saamo ga nga wano zeeri nda nga kambey.

2

Boro kaŋ ga dira nga adilitaray toonante ra ga humburu Rabbi, Amma boro kaŋ ga nga fonda siirandi ga dond'a no.

3

Saamo me ra gonda sar'ize a boŋbeera sabbay se, Amma laakalkooney deeney g'i hallasi.

4

Nangu kaŋ sinda haw, i ŋwaari garba ga hanan, Amma yeeji gaabi do i ga te tontoni boobo.

5

Seeda daahirante si tangari, Amma tangari seedakoy, kala tangari kaŋ a ga ci.

6

Dondayankoy ga laakal ceeci, a si du a, Amma bayray wo, hari doogono no fahamante se.

7

Ma fun boro kaŋ si caram do, Zama ni si bayray meyo gar a do.

8

Haggoyyankoy laakalo ga ti a ma faham da nga fonda, Amma saamey saamotara ya gulinci no.

9

Saamey ga taali himandi hahaarayaŋ hari, Amma boro toonante do gomni miila go no.

10

Boro bine ga nga boŋ azaaba bay, A farhã mo, boro fo si maa r'a.

11

I ga boro laaley windey bare ka gum, Amma adilantey bukkey ga te albarka.

12

Fondo go no kaŋ go kayante boro diyaŋo gaa, Amma a bananta ya buuyaŋ fondo no.

13

Baa haari teeyaŋ si ganji bine gonda hasaraw. Haari wo, a ga hin ka kokor da bine tiŋay.

14

Boro kaŋ ye da banda nga bina ra ga kungu nda nga fonda, Boro hanno mo nda haŋ kaŋ go a wano ra.

15

Boro kaŋ sinda carmay ga sanni kulu cimandi, Amma laakalkooni ga haggoy nda nga te-goyey hala a ma boori.

16

Laakalkooni ga humburu, a ga fay da laala teeyaŋ mo, Amma saamo ga boŋ jare ka ne nga na hay kulu tabbatandi.

17

Bine-waaso-koy ga saamotaray goy te. Boro kaŋ ga dabari laalo kaa taray mo, i ga konn'a.

18

Boro kaŋ sinda carmay ga saamotaray tubu, Amma bayray ga te laakalkooni se boŋ gaa taalam.

19

Boro laaley ga aniya ka sumbal boro hanney jine, Zambantey mo yaadin cine no adilantey fu meyey gaa.

20

Talka ya wangay hari no baa nga gorokasin se, Amma arzakante gonda baako boobo.

21

Boro kaŋ donda nga gorokasin, Zunubi no a goono ga te, Amma boro kaŋ ga bakar talkey se ya bine kaani koy no.

22

Goy laalo soolakoyey, manti i goono ga fondo taŋ no? Amma suuji nda cimi ga ciya gomni te-koy baa.

23

Goy kulu ra gonda riiba, Amma me sanni hinne si kande kala talkataray.

24

Laakalkooney boŋ taalam ga ti i arzaka, Amma saamey saamotara ya saamotaray hinne no.

25

Cimi seeda ciiko ga fundiyaŋ faaba, Amma tangari ciiko ga hiila candi.

26

Rabbi humburkumay ra naanay gaabikooni go no. Bora din izey mo ga du tuguyaŋ do.

27

Rabbi humburkumay ya fundi hari zuru mo yaŋ no, Kaŋ ga boro fay da buuyaŋ hirrimey.

28

Bonkooni darza ga ti a jama baayaŋo, Amma boro jaŋay ga ti koy kayney halaciyaŋ.

29

Boro kaŋ ga suuru nda bine tunyaŋ gonda fahamay hanno, Amma boro bine-waaso-koy ga saamotaray beerandi.

30

Laakal kaanay ya fundi no gaaham se, Amma canse ya biri fumbi no.

31

Boro kaŋ na alfukaaru toonye na nga Takakwa foy, Amma boro kaŋ na suuji cabe laamikoyey se goono g'a beerandi no.

32

I ga boro laalo zeeri nga goy laala ra, Amma adilante gonda tuguyaŋ do nga buuyaŋ hane.

33

Laakal go ga nga goray te fahamante bina ra, Amma saamey game ra, a ga bangay.

34

Adilitaray ga kunda beerandi, Amma zunubi ya haawi hari no dumi kulu se.

35

Bonkooni gaakuri ga koy goy-ize kaŋ ga goy da laakal do haray, Amma a bine tunyaŋ ga zumbu boro kaŋ ga haawi goy te boŋ.

Zarma Bible
Public Domain: No Info