Bible Selection
Old Testament
New Testament
Zarma Bible

Proverbs 10

1

Suleymanu yaasay fooyaŋ neeya: Ize laakalkooni ga nga baabo bine kaanandi, Amma ize kaŋ ga saamo, a ga nga nya bine tiŋandi.

2

Laala arzaka sinda nafa kulu, Amma adilitaray ga boro faaba buuyaŋ gaa.

3

Rabbi si naŋ adilante fundo ma maa haray bo, Amma a ga boro laalo beeja hibandi.

4

Boro kaŋ ga goy da hawfunay ga talka, Amma himmante kambe ga arzaka margu.

5

Bora kaŋ margu-margu kaydiya waate no ga ti ize laakalkooni. Amma boro kaŋ ga jirbi heemar waate, Ize no kaŋ ga haawi candi.

6

Albarka go adilante boŋ, Amma toonye ga boro laalo me daabu.

7

I ma fongu adilante gaa, woodin ya albarka no, Amma boro laalo maa ga fumbu.

8

Bine ra laakalkooni ga lordiyaŋ ta, Amma boro kaŋ meyo gonda saamotaray ga kaŋ.

9

Boro kaŋ ga dira nda adilitaray, Baani samay no a ga dira. Amma boro kaŋ ga nga fondey siirandi, I ga bay a gaa.

10

Mo-karko ga kande bina saray, Amma boro kaŋ meyo gonda saamotaray ga kaŋ.

11

Adilante me ga ti fundi hari-mo, Amma toonye ga boro laalo me daabu.

12

Konnari ga yanje fisi ka kaa taray, Amma baakasinay ga taali kulu daabu.

13

Fayankakoy me ra i ga laakal gar, Amma boro kaŋ jaŋ fahamay, Barzu go no a banda daaro se.

14

Laakalkooney ga bayray margu, Amma saamey me ga maan halaciyaŋ gaa.

15

Arzakante duure ga te a se kwaara gaabikooni. Alfukaarey halaciyaŋ ga ti talkatara.

16

Adilante goyo go fundi do haray. Boro laalo arzaka mo ga koy zunubi gaa.

17

Boro kaŋ laakal da yaamaryaŋ, Fundi fonda ra no a go, Amma boro kaŋ na kaseetiyaŋ furu, a daray.

18

Boro kaŋ na konnari tugu gonda tangari, Boro kaŋ ga kormoto ci ya saamo no.

19

Sanni boobo ra i si jaŋ hattayaŋ, Amma boro kaŋ hin nga me, laakal goy no a goono ga te.

20

Adilante deene wo danga nzarfu suubanante no, Boro laalo bine gonda nafa kayna.

21

Adilante me ga boro boobo kuru, Amma borey kaŋ yaŋ sinda carmay ga bu fahamay-jaŋey se.

22

Rabbi albarka ga kande arzaka, A s'a margu nda bine saray mo.

23

Saamo do, laala teeyaŋ wo danga foori hari no. Yaadin no laakal go boro kaŋ gonda fahamay se.

24

Haya kaŋ boro laalo ga humburu, Nga no ga kaa a gaa. Amma adilante muraadu ga feeri.

25

Waati kaŋ hari haw bambata ga bisa, Boro laalo ga te ka si, Amma adilante tiksa ga duumi.

26

Danga hari mooro hinjey gaa, Danga dullu moy ra, Yaadin no hawfuno go boro kaŋ n'a donton se.

27

Rabbi humburkumay ga aloomar kuukandi, Amma boro laaley jiirey ga dunguriya.

28

Adilante beeje ga ciya bine farhã, Amma boro laaley jine fonnayyaŋ ga halaci.

29

Rabbi fonda ya wongu fu gaabikooni no adilante se, Amma halaciyaŋ no goy laalo teeko se.

30

I si adilante ganandi hal abada, Amma boro laaley si goro laabo ra.

31

Adilante me go ga laakal kaa taray, Amma i ga sanni-siiro-koy deene dumbu.

32

Adilante me ga bay haŋ kaŋ gonda maayaŋ kaano, Amma boro laalo me ga sanni siiro yaŋ salaŋ.

Zarma Bible
Public Domain: No Info