Bible Selection
Old Testament
New Testament
Zarma Bible

Psalms 24

1

Dawda baytu fo no. Ganda laabo ya Rabbi wane no, Nga nda hay kulu kaŋ go a ra, Ndunnya da nga gorokoy mo kaŋ go a ra.

2

Zama a n'a sinji teekoy boŋ, A n'a gaabandi mo isey boŋ.

3

May no ka kaaru ka koy Rabbi tondo boŋ? May mo no ga kay a nangu hananta ra?

4

Kala boro kaŋ gonda kambeyaŋ kaŋ ga hanan, Da bine hanante. Kala boro kaŋ mana nga fundo sambu ka daŋ tangari hari ra, A si ze da gulinci mo.

5

Nga no ga du albarka Rabbi do, Da adilitaray mo koyne Irikoy a faabakwa do.

6

A ceecikoy zamana nooya, Boro kaŋ ga ni moyduma ceeci, Kaŋ ga ti Yakuba. (Wa dangay)

7

Ya araŋ windi me daabirjey, wa araŋ boŋ tunandi. Oho, w'i tunandi beene, Ya araŋ windi meyey kaŋ ga duumi, Zama darzakoyo ma furo.

8

May no ga ti darzakoyo? Rabbi no, gaabikoy, hinkoy, Rabbi no, hinkoy wongu ra.

9

Ya araŋ windi me daabirjey, wa araŋ boŋ tunandi. Oho, w'i tunandi beene, Ya araŋ windi meyey kaŋ ga duumi, Zama darzakoyo ma furo.

10

May no ga ti darzakoyo din? Rabbi Kundeykoyo no, nga no ga ti darzakoy. (Wa dangay)

Zarma Bible
Public Domain: No Info