Bible Selection
Old Testament
New Testament
Zarma Bible

1 Chronicles 25

1

Dawda nda wongu nyaŋey mo na Asaf da Heman da Yedutun ize fooyaŋ fay waani goy fo se: i ma annabitaray te nda moolo kayna da moolo beeri yaŋ da can-caŋ kaŋ i ga kar mo. Borey kaŋ yaŋ na goy wo dumi te mo, i lasaabo neeya:

2

Asaf izey ra: Zakkur, Yusufu, Netaniya, Asarela. Asaf izey go Asaf kambe ra, nga mo ga annabitaray te bonkoono sanno boŋ.

3

Yedutun do haray: Yedutun izey Gedaliya, Zeri, Yesaya, Simey, Hasabiya, da Mattitiya, i boro iddu no. I go ngey baabo Yedutun ganayaŋ ra ka goy nda moolo beeri, i ma annabitaray te ka Rabbi saabu k'a kuuku mo.

4

Heman do haray: Heman izey: Bukkaya, Mattaniya, Uzziyel, Sebuwel, Yeremot, Hananiya, Hanani, Eliyata, Jiddalti, Romamti-Ezer, Yosbekasa, Malloti, Hotir, da Mahaziyot.

5

Woodin yaŋ kulu bonkoono bora Heman kaŋ ga fonnay Irikoy sanno boŋ, a izeyaŋ no. Zama Irikoy na Heman beerandi kaŋ a n'a no ize aru way cindi taaci da ize way hinza.

6

Woodin yaŋ kulu go ngey baabo ganayaŋ ra, zama i ma baytu te Rabbi windo ra, i ma can-caŋ da moolo beeri da moolo kayna yaŋ kar Irikoy windo goyo sabbay se. Asaf da Yedutun da Heman mo ga bonkoono sanno gana.

7

Borey kaŋ yaŋ i dondonandi baytu teeyaŋ Rabbi se, d'i nya-izey, i kulu kaŋ ga waani, i lasaabo ga ti boro zangu hinka da wahakku cindi ahakku.

8

I na kurne te mo i goyo se, i kulu ga saba, ikayna nda ibeeri, borey kaŋ ga dondonandi nda ngey kaŋ go ga dondon kulu.

9

Baa sintina mo fatta Asaf se ka Yusufu di. Baa hinkanta Gedaliya se, nga da nga nya-izey da nga izey, i boro way cindi hinka no.

10

Baa hinzanta na Zakkur di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

11

Itaacanta na Izri di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

12

Iguwanta na Netaniya di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

13

Iddanta na Bukkaya di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

14

Iyyanta na Yesarela di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

15

Ahakkanta na Yesaya di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

16

Yagganta na Mattaniya di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

17

Iwayanta na Simey di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

18

Iway cindi fa na Azarel di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

19

Iway cindi hinkanta na Hasabiya di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

20

Iway cindi hinzanta na Subayel di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

21

Iway cindi taacanta na Mattitiya di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

22

Iway cindi guwanta na Yeremot di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

23

Iway cindi iddanta na Hananiya di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

24

Iway cindi iyyanta na Yosbekasa di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

25

Iway cindi ahakkanta na Hanani di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

26

Iway cindi yagganta na Malloti di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

27

Warankanta na Eliyata di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

28

Waranka cindi fa na Hotir di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

29

Waranka cindi hinkanta na Jiddalti di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

30

Waranka cindi hinzanta na Mahaziyot di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

31

Waranka cindi taacanta na Romamti-Ezer di, da nga izey da nga nya-izey, i boro way cindi hinka no.

Zarma Bible
Public Domain: No Info