Bible Selection
Old Testament
New Testament
Zarma Bible

Genesis 36

1

Isuwa bandey neeya, nga kaŋ se i ga ne Edom.

2

Isuwa na wandeyaŋ hiiji Kanaana ize wayey ra. Afo maa ga ti Ada, Elon Hittanca ize way no, afo mo maa Aholibama, Ana ize way no kaŋ ga ti Zibeyon Hibanca ize way.

3

Afo mo maa Basematu, Isumeyla ize way no, Nebayot waymo.

4

Ada na Elifaz hay Isuwa se. Basematu mo na Reyul hay.

5

Aholibama na Yeyus da Yalam da Kora hay. Woodin yaŋ no ga ti Isuwa izey kaŋ yaŋ i hay a se Kanaana laabo ra.

6

Isuwa na nga wandey sambu, da nga ize alborey da wayborey, da nga windo borey kulu da nga alman kayney da alman beerey kulu, da nga arzaka kulu kaŋ a margu Kanaana laabo ra. A koy laabu fo ra ka fay da nga kayne Yakuba.

7

Zama i mayray harey baa, hal i si hin ka goro care banda. I yawtaray laabo si hin k'i almaney sambu, baayaŋ se.

8

Isuwa goro Seyir tondo ra. Isuwa maa fo ga ti Edom.

9

Koyne, borey wo ga ti Isuwa Edomanca bandey Seyir tondey ra. Isuwa izey maayey neeya:

10

Elifaz, Isuwa wande Ada ize, da Reyul, Isuwa wande Basematu ize.

11

Elifaz izey neeya: Teman da Omar da Zefo da Gatam da Kenaz.

12

Timna, kaŋ ti Elifaz Isuwa ize wahayo, nga no ka Amalek hay Elifaz se. Borey din no ga ti Isuwa wande Ada izey.

13

Reyul izey mo neeya: Nahat da Zera da Samma da Miza. Borey din no ga ti Isuwa wande Basematu izey.

14

Aholibama (Ana izo, Zibeyon ize, Isuwa wande) izey neeya: nga ka Yeyus da Yalam da Kora hay Isuwa se.

15

Borey wo ga ti Isuwa banda amirey, Isuwa hay-jina Elifaz izey mo neeya: amiru Teman, da amiru Omar, da amiru Zefo, da amiru Kenaz,

16

da amiru Kora, da amiru Gatam, da amiru Amalek. Borey din no ga ti Elifaz do haray amirey Edom laabo ra. Ngey no ka fun Ada gaa.

17

Borey wo ga ti Isuwa izo Reyul izey: amiru Nahat, da amiru Zera, da amiru Samma, da amiru Miza. Borey din no ga ti Reyul do haray amirey, Edom laabo ra. Ngey no ka fun Isuwa wande Basematu gaa.

18

Borey wo ga ti Isuwa wande Aholibama izey: amiru Yeyus, da amiru Yalam, da amiru Kora. Borey din no ga ti Isuwa wande, Ana izo Aholibama do haray amirey.

19

Borey din no ga ti Isuwa izey. Ngey mo no ga ti Edom amirey.

20

Sohõ borey wo ga ti Seyir Horiyanca izey kaŋ yaŋ goro laabo ra doŋ. I maayey mo neeya: Lotan, da Zobal, da Zibeyon, da Ana,

21

da Dison, da Ezer, da Disan. Borey din no ga ti Seyir izey, Horiyancey bonkooney Edom laabo ra.

22

Lotan izey ga ti: Hori da Hemam. Lotan wayme ga ti Timna.

23

Zobal izey mo neeya: Alban, da Manahat, da Ebal, da Sefo, da Onam.

24

Borey wo ga ti Zibeyon izey: Aya, da Ana (Ana din ga ti boro kaŋ du hari zuru dunga waato kaŋ a go ga nga baabo Zibeyon farkayey kuru.)

25

Ana izey mo ga ti Dison da Aholibama, Ana ize way no.

26

Borey wo mo ga ti Dison izey: Hemdan, da Esban, da Itran, da Keran.

27

Borey wo mo ga ti Ezer izey: Bilhan, da Zaaban, da Akan.

28

Borey wo ga ti Disan izey: Uz da Aran.

29

Horiyancey amirey neeya: amiru Lotan da amiru Zobal, da amiru Zibeyon, da amiru Ana,

30

da amiru Dison, da amiru Ezer, da amiru Disan. Borey din ga ti Horiyancey amirey, i hinkoyey nooya Seyir laabo ra.

31

Borey wo ga ti bonkooney kaŋ yaŋ na mayray te Edom laabo ra za bonkooni kulu mana Israyla izey may:

32

Bela, Beyor ize may Edom ra. A kwaara maa ga ti Dinaba.

33

Bela bu. Kala Yobab, Zera izo kaŋ Bozra hay te bonkooni a banda.

34

Yobab mo bu. Husam Temanancey laabu bora mo te bonkooni a nango ra.

35

Husam mo bu. Bedad izo Hadad, kaŋ na Midiyan kar Mowab windanta, a te bonkooni a nango ra; a kwaara maa Abita.

36

Hadad mo bu. Samla Masreka bora may a nango ra.

37

Samla bu. Sawul Rehobot bora kaŋ go gooro do haray n'a nango sambu.

38

Sawul bu. Akbor izo Baal-Hanan furo a nango ra.

39

Akbor izo Baal-Hanan bu. Hadad te bonkooni a nango ra, A kwaara maa ga ti Paw. A wando maa ga ti Mehetabel, Matared izo, Mezahab ize.

40

Borey wo ga ti Isuwa do haray hinkoyey. I maayey neeya i kundey boŋ, i nangorayey boŋ, d'i maayey mo: amiru Timna, da amiru Alba, da amiru Yetet,

41

da amiru Aholibama, da amiru Ela, da amiru Pinon,

42

da amiru Kenaz, da amiru Teman, da amiru Mibazar,

43

da amiru Magadeyel, da amiru Iram. Borey din ga ti Edom ra koyey, i goray nangey boŋ, i mayray laabey ra. Isuwa nooya, Edomancey baaba.

Zarma Bible
Public Domain: No Info