Bible Selection
Old Testament
New Testament
Xhosa Bible 1975

1 Samuweli 31

1

AmaFilisti ke ayesilwa namaSirayeli; asaba amadoda akwaSirayeli phambi kwamaFilisti, awa angxwelerhiweyo ezintabeni zeGilibhowa.

2

AmaFilisti athana mbende noSawule noonyana bakhe;amaFilisti ambulala uYonatan, noAbhinadabhi, noMalekishuwa,oonyana bakaSawule.

3

Kwaba nzima ukulwa kuSawule; bamfumana abatoli, amadoda anesaphetha, wathuthumela kakhulu ngenxa yabatoli.

4

Wathi uSawule kumphathi weentonga zakhe, Rhola ikrele lakho, undihlabe ngalo, hleze aba bangalukileyo beze bandihlabe amahlanza, bafekethe ngam. Ke umphathi weentonga zakhe akavumanga; ngokuba ebesoyika kunene. Walithabatha ke uSawule ikrele, wawa phezu kwalo.

5

Wabona umphathi weentonga zakhe ukuba ufile uSawule, wawa naye phezu kwekrele lakhe, wafa kunye naye.

6

Wafa ke uSawule, noonyana bakhe bobathathu, nomphathi weentonga zakhe, namadoda akhe onke ngaloo mini, ndaweni-nye.

7

Abona amadoda akwaSirayeli, abengaphesheya kwentili,nabengaphesheya kweYordan, ukuba asabile amadoda akwaSirayeli,ufile uSawule noonyana bakhe. Ayishiya imizi leyo, asaba; eza amaFilisti, ahlala kuyo.

8

Kwathi ngengomso amaFilisti eza kubhunyula ababebulewe.Amfumana uSawule noonyana bakhe bobathathu, bewile ezintabeni zeGilibhowa.

9

Amnqumla intloko, aziphanga iintonga zakhe, athumela elizweni lamaFilisti ngeenxa zonke, ukuba kushunyayelwe iindaba ezilungileyo ezindlwini zezithixo zawo nasebantwini.

10

Azibeka iintonga zakhe ezindlwini zooAshtaroti;awubuthelela umzimba wakhe eludongeni lwaseBhete-shan.

11

Beva abemi baseYabheshe yaseGiliyadi akwenzileyo amaFilisti kuSawule;

12

esuka onke amadoda anobukroti, ahamba ubusuku bonke,awuthabatha umzimba kaSawule, nemizimba yoonyana bakhe,eludongeni lwaseBhete-shan; eza eYabheshe, ayitshisa khona.

13

Awathabatha amathambo abo, awangcwabela phantsi komtamariske eYabheshe; azila ukudla iintsuku zasixhenxe.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.